Log In / Sign In

Poprawa efektywności i innowacyjności w ramach powiązania Centrum Innowacji Fotowoltaicznych. Klastry, jako kluczowe podmioty w wyścigu konkurencyjności.

W przeszłości o konkurencyjności decydowały głównie dostęp do zasobów lub skala działalności wielkich przedsiębiorstw. Współczesna konkurencja zależy jednak głównie od produktywności. Oznacza to, że najistotniejszą kwestią stają się odpowiedź na pytanie jak przedsiębiorstwa ze sobą konkurują, nie koniecznie skupiając się na poszczególnych obszarach, w których firmy konkurują.

Firmy mogą osiągnąć wysoki stopień produktywności w każdej branży – obuwia, rolnictwa czy półprzewodników – gdy zastosują wyszukane metody, zaawansowaną technologię oraz zaoferują unikalne produkty i usługi. Każdy przemysł może zastosować zaawansowane metody tak jak każdy sektor może bardziej opierać swoją działalność na wiedzy.

Strategia, z jaką przedsiębiorstwa konkurują w konkretnej lokalizacji jest silnie uzależniona od jakości lokalnego środowiska biznesowego. Przykładowo firmy nie mogą zacząć stosować zaawansowanych technik logistycznych bez wysokiej jakości infrastruktury transportowej. Podobnie jak nie mogą konkurować za pomocą unikalnej usługi bez posiadania dobrze wykształconej kadry. Niektóre aspekty środowiska biznesowego takie jak stawka podatku CIT, czy struktura systemu prawnego mają wpływ na cały sektor gospodarki. Jednak w większości rozwiniętych gospodarek coraz więcej aspektów decyzyjnych jest dostosowywana do klastrów. Aspekty te konstytuują najbardziej istotne podstawy mikroekonomiczne konkurencji.

Klastry wpływają na konkurencję na trzy sposoby: poprzez zwiększenie produktywności przedsiębiorstw członków, poprzez wyznaczanie kierunku i tempa innowacji oraz przez stymulacje procesu powstawania nowych przedsięwzięć, które poszerzają zasięg działania klastra. Klaster pozwala jego członkom korzystać z efektów skali bez powiększania faktycznego rozmiaru przedsiębiorstwa.

Bycie członkiem klastra pozwala na bardziej efektywnie operować w pozyskiwaniu zasobów, dostępie do informacji, technologii i instytucji publicznych. Firmy w dynamicznych klastrach mają dostęp do zasobów doświadczonej kadry tym samym obniżając koszty pozyskiwania nowych pracowników. W związku z tym, że klaster efektywniej wykorzystuje szanse rynkowe może być atrakcyjniejszy dla nowych utalentowanych ludzi z innych lokalizacji, jest to decydująca przewaga w wielu gałęziach przemysłu.

Dobrze rozwinięty klaster dostarcza również skutecznych środków do pozyskiwania innych istotnych zasobów. Jest to związane z silną bazą dostawców. Poszukiwanie w bliskiej lokalizacji obniża koszty transakcyjne. Oprócz tego, minimalizuje potrzebę magazynowania, eliminuje koszty importu i opóźnień dodatkowo – ponieważ reputacja lokalna jest istotna – obniża ryzyko nieudanej współpracy z kontrahentami. Niewielka odległość polepsza komunikację i ułatwia dostawcom dostarczanie usług dodatkowego wsparcia jak instalacja lub debugowanie. W takich samych warunkach zewnętrznych lokalny outsourcing jest lepszym rozwiązaniem niż daleki, w szczególności dla zaawansowanych i wyspecjalizowanych zasobów związanych z technologia lub informacją.

Formalne alianse z dalekimi dostawcami mogę niwelować niektóre z wad outsourcingu globalnego. Ale wszystkie takie formy współpracy wymagają skomplikowanych negocjacji i podziału władzy wykonawczej co prowadzi do obniżenia elastyczności działania przedsiębiorstwa. Bliskie i nieformalne relacje możliwe pomiędzy członkami klastra są najczęściej korzystniejsze.

W wielu przypadkach klaster jest również efektywniejszy niż integracja wertykalna. W porównaniu do jednostek wewnątrz, zewnętrzni specjaliści są często bardziej efektywni kosztowo nie tylko w produkcji komponentów, ale również w usługach czy szkoleniach.

Nawet w przypadku, gdy zasoby najlepiej outsourcingować globalnie, klastry mają wiele zalet. Dostawcy z klastra penetrując nowy duży i skoncentrowany rynek, mogą stosować agresywną strategię cenową wiedząc, że potrafią to zrekompensować realizując korzyści w marketingu i usługach w ramach klastra.

Obszerny rynek, informacja techniczna i przewagi konkurencyjne akumulują się w klastrze a jego członkowie mają do nich preferencyjny dostęp. W dodatku, relacje osobiste i społeczność pomaga w wytworzeniu więzi opartych na zaufaniu, co zapewnia lepszy przepływ informacji.

Centrum Innowacji Fotowoltaicznych to powiązanie kooperacyjne mające na celu koncentrację firm z branży fotowoltaicznej, IT oraz innych podejmujących wyzwania w implementacji najnowszych technologii w procesie produkcji, magazynowania i zarzadzania energia elektryczną. Wzrost produktywności ma zostać zapewniony przez stymulowanie innowacji. Rozwijanie relacji w ramach powiązania ma pomóc firmom uczyć się od siebie o ewolucji obecnych technologii i dostępności komponentów i produktów oraz usług czy koncepcji marketingowych etc. Łatwość tego procesu będzie zapewniona dzięki stworzeniu platformy internetowe dla uczestników a także cykliczne spotkania członków.

Klastry to coś więcej niż tylko ułatwianie procesu innowacji. Działanie w klastrze umożliwia bardziej elastyczne działanie niezwykle istotne, gdy należy szybko zareagować na zmiany dokonujące się na rynku. Lokalni dostawcy i partnerzy mogą uczestniczyć w procesie innowacji, przez co lepiej dostosować się do wymagań odbiorców. Firmy w klastrze mogą korzystać z niższych kosztów i wydłużyć proces wprowadzenia większych zmian aż do momentu, w którym będzie pewność, że dana innowacja się przyjmie. W przeciwieństwie do firm zależnych od dalekich dostawców członek klastra nie musi mierzyć się z wyzwaniami w każdym wymiarze współpracy z innymi organizacjami przykładowo – w zawieraniu umów, zapewnieniu bezpieczeństwa transportu lub otrzymaniu technicznego wsparcia. W klastrze występuje naturalna tendencja do wspierania innowacji, realizuje się ona poprzez presję konkurentów, uczestników klastra i ciągłe porównywanie rezultatów. Wszystkie powyższe argumenty wskazują na klastry, jako centra innowacji w następnych dekadach.

Centrum Innowacji Fotowoltaicznych
Kontakt: info@energoportal.eu

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI