Log In / Sign In

Jakie szanse ma poprawka prosumencka w kontekście procesu legislacyjnego ustawy OZE?

Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy o OZE. Znalazła się w nim poprawka prosumencka, która wprowadza taryfy gwarantowane dla najmniejszych z mikroinstalacji (o mocy do 10 kW). O tym, czy zostanie przyjęta zadecyduje Senat.

Dzięki poprawce prosumenckiej gwarantującej dopłaty wysokości 75 groszy/kWh (instalacje o mocy do 3 kW) i 65 groszy/kWh (instalacje do 10 kW) dla fotowoltaki, pojawiła się nadzieja na promowanie i rozwój energetyki obywatelskiej na kształt niemieckiej. To również szansa dla obywateli na korzystanie z tańszej energii. Jak szacuje IEO, jeśli poprawka weszłaby w życie, do 2020 roku w Polsce powstałoby ok. 250 tys. mikroinstalacji OZE.

Warto zaznaczyć, że o przyjęcie poprawki przez Sejm zaapelowało ponad 80 organizacji, instytucji i firm. Po akceptacji taryf gwarantowanych przez posłów, przyszedł czas na decyzję Senatorów. Do Senatu wpłynęło wiele próśb środowisk branżowych zarówno za wprowadzeniem poprawki w życie, jak i przeciwko niej. W branży OZE szczególnie zawrzało po publikacji pisma prezesa PGE, Marka Woszczyka, który proponuje odrzucenie taryf gwarantowanych.

Z uwagi na pojawienie się sygnałów o naciskach za wykreśleniem poprawki prosumenckiej, Instytut Energetyki Odnawialnej wraz z Koalicją Klimatyczną opracowali model listu do senatorów, zachęcając firmy i organizacje do jego podpisania : model listu.

Poprawka prosumencka wraz z całą ustawą o OZE będzie głosowana w Senacie w przyszłym tygodniu.

Jakie są zatem szanse na to, że poprawka prosumencka wejdzie? Przyjrzyjmy się temu, jak wyglądał do tej pory proces legislacyjny i jak przyjęcie Ustawy łącznie z poprawką może potoczyć się dalej:

PRACE SEJMOWE

1. Po pojawieniu się inicjatywy ustawodawczej, projekt ustawy został złożony na ręce Marszałka Sejmu.

2. Następnie odbyły się trzy czytania. Podczas debat zgłaszane były poprawki.

Po uchwaleniu przez Sejm Ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowych posłów, została ona skierowana do Senatu. W przypadku Ustawy o OZE  16 stycznia, “za” zagłosowało 238 posłów, “przeciw”- 167, a 36 wstrzymało się od głosu. Sama poprawka prosumencka została poparta przez 220 posłów, przeciwnym jej było 218, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Udało się to osiągnąć dzięki głosom większości klubu PSL.

PRACE W SENACIE

1. Po otrzymaniu ustawy uchwalonej przez Sejm, Marszałek Senatu przekierowuje ją do odpowiednich problemowo komisji senackich, które mają w terminie nie dłuższym niż 18 dni przeanalizować ją i opracować projekt stanowiska Senatu w sprawie ustawy.

Podczas wczorajszego posiedzenia senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska Janusz Pilitowski z Ministerstwa Gospodarki zgłosił szereg poprawek do Ustawy o OZE mających na celu odrzucenie przez Senat przyjętej wcześniej przez Sejm poprawki prosumenckiej. Co więcej, przedstawione przez niego analizy zostały mocno skrytykowane za błędy w wyliczeniach przez Grzegorza Wiśniewskiego z IEO oraz Waldemara Pawlaka, a także byłego ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego. Kolejne posiedzenie senackich komisji odbędzie się 4 lutego.

2. Następnie, na posiedzeniu Senatu odbywa się debata i głosowanie oraz podjęcie uchwały. 

W dniach 5-6 lutego senatorowie mają zdecydować o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszonych w Senacie poprawek do ustawy o OZE. Istnieją różne warianty:

Scenariusz 1: Uchwała Senatu zawiera wniosek o przyjęcie Ustawy bez zmian

Wówczas Ustawa przekazywana jest prezydentowi do podpisu.

Scenariusz 2: Uchwała Senatu zawiera wniosek o odrzucenie lub o wprowadzenie poprawek, a podczas głosowania w Sejmie uzyskuje bezwzględną większość:

Jeśli Senatorowie odrzucą proponowane w Ustawie zapisy, wówczas poprawka prosumencka będzie ponownie głosowana w Sejmie, gdzie musi uzyskać bezwzględną większość  (a więc liczba głosów „za” musi być większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się” w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.). Już wiadomo, że senator PO Jan Michalski zgłosi poprawki do ustawy o OZE. Zresztą już wcześniej przedstawiciele PO zapowiadali, że będą chcieli wykreślić z ustawy poprawkę prosumencką.

Scenariusz 3: Uchwała Senatu zawiera wniosek o odrzucenie lub o wprowadzenie poprawek, a podczas głosowania w Sejmie nie uzyskuje bezwzględnej większości

Jeżeli Senatorowie odrzucą proponowane w Ustawie zapisy, jednak po przekazaniu Ustawy do Sejmu nie zdobędzie ona większości głosów, ostateczny tekst Ustawy będzie zawierał treść uwzględniającą poprawki Senatu. Natomiast w przypadku głosowania uchwały Senatu o odrzucenie ustawy, brak większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa upadła i nie stanie się obowiązującym prawem.

PODPIS PREZYDENTA

Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do podpisu Prezydentowi RP, który musi ją podpisać w przeciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia. Następnie zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

W przypadku odmowy podpisania Ustawy, Prezydent przekazuje ją z umotywowanym wnioskiem do ponownego rozpatrzenia przez Sejm (już bez udziału Senatu). Nie ma on jednak na tym etapie możliwości wnoszenia nowych poprawek.

Jeżeli, większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Sejm odrzuci weto Prezydenta, musi on wówczas podpisać ponownie uchwaloną ustawę i zarządzić jej ogłoszenie. Jeżeli takiej większości nie będzie, proces ustawodawczy kończy się i ustawa nie nabiera mocy prawnej. W przypadku wątpliwości Prezydenta co do ustawy uchwalonej przez parlament, zawsze może on złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej zgodności z konstytucją.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.