Log In / Sign In

Ministerstwo Gospodarki wnosi o odrzucenie poprawki prosumenckiej

fot. Piotr Drabik, Ministerstwo Gospodarki, flickr.com

fot. Piotr Drabik, Ministerstwo Gospodarki, flickr.com

Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki podczas posiedzenia senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Środowiska wniósł o wprowadzenie licznych poprawek do projektu ustawy OZE z dnia 16.01.2015 r. Zgłoszony wniosek ma na celu odrzucenie z przyjętej przez Sejm wersji ustawy ustępów 10 – 13, 15 – 18 oraz 20 artykułu 41.

Wymienione ustępy zawierają zapisy dotyczące:

 cen jednostkowych zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej z mikroinstalacji o mocy do 3 kW (0,75 zł za 1 kWh dla fotowoltaiki, energii wiatru i hydroenergii),

obowiązku zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę przez okres 15 lat od dnia oddania instalacji do użytkowania,

 ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 3 kW, która ma obowiązywać do momentu, w którym łączna moc oddanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem,

stałych cen jednostkowych dla instalacji o mocy od 3 kW do 10 kW (biogaz rolniczy – 0,70 zł za 1 kWh, energia promieniowania słonecznego 0,65 zł za 1 kWh, energia wiatru 0,65 zł za 1 kW,

 ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie, która ma obowiązywać do momentu, w którym łączna moc oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy progu 500 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem.

Posiedzenie Senatu na którym głosowana będzie ustawa OZE odbędzie się prawdopodobnie w pierwszym tygodniu lutego. W przypadku jej odrzucenia przez senatorów trafi ona ponownie do Sejmu.