Log In / Sign In

Poprawka prosumencka odrzucona przez Senat

poprawka prosumencka

fot. Kancelaria Senatu, Posiedzenie Senatu RP, flickr.com

W dniach 5 – 7.02.2015 roku  odbyło się 70 posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  VIII kadencji, na którym rozpatrywana była przyjęta przez Sejm ustawa o odnawialnych źródłach energii. Posiedzenie komisji zaowocowało 135-oma propozycjami zmian. Wzbudzająca najwięcej emocji poprawka prosumencka została odrzucona, a w zamian za nią  senator klubu PO zaproponował rozwiązanie kompromisowe.

Dnia 16.01.2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę OZE, wraz z poprawką prosumencką Posła Bramory. Zmiana, dzięki której miały zostać wprowadzone m.in. taryfy stałe, zyskała liczne głosy poparcia wśród obywateli. Proponowane zmiany zostały zignorowane przez senatorów, którzy odrzucili poprawkę i zdecydowaną większością głosów (za: 52 głosy, przeciw: 25 głosów) postanowili wprowadzić nową regulację, która może znacząco wyhamować rozwój energetyki prosumenckiej.

Czego dotyczy poprawka prosumencka?

Poprawka prosumencka posła Bramory dotyczyła m.in. wprowadzenia obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w nowobudowanych mikroinstalacjach OZE po stałej cenie, określonej na kolejne 15 lat. Dla energii promieniowania słonecznego kwota ta miała wynosić 0,75 zł za 1 kWh. Systemy od 3 kW do 10 kW (dla pierwszych 500 MW) mogły liczyć na taryfy gwarantowane – 0,65 zł za 1 kWh.

Połączone komisje senackie zadecydowały o odrzuceniu rozwiązania najkorzystniejszego dla obywateli. Grupa senatorów Platformy Obywatelskiej zgłosiła poprawkę, stanowiącą odpowiedź na całkowite wykreślenie propozycji posła Bramory. Regulacja zgłoszona przez PO (w porównaniu z wersją ustawy z dnia 16.01.2015 r.) znacząco wpłynie na zmniejszenie opłacalności inwestycji w OZE.

Poprawka prosumencka, kompromisowe rozwiązanie PO

Senator Jan Michalski z Klubu Parlamentarnego PO zaproponował rozwiązanie kompromisowe, według którego prosumenci, wytwarzający energię elektryczną w instalacjach do 10 kW, otrzymają możliwość sprzedania jej nadwyżki do sieci w cenie będącej równowartością 210% średniej hurtowej ceny czarnej energii z roku poprzedniego. Według wstępnych szacunków cena ta wynosiłaby około 0,35-0,42 zł/kWh. Jest to wynik aż o połowę mniejszy od stawek proponowanych w poprzednim projekcie ustawy. W regulacji zgłoszonej przez Jana Michalskiego zabrakło również rozróżnienia cen za względu na technologie wytwarzania.

Senator PO poinformował, że cena zakupu energii elektrycznej nie może przekroczyć łącznych uśrednionych kosztów jej wytworzenia. Kwota ta została wyliczona przy uwzględnieniu maksymalnej stopy zwrotu wynikającej z przepisów UE o pomocy publicznej dla mikroinstalacji.

System wsparcia zostanie utrzymany do momentu osiągnięcia łącznego potencjału mikroinstalacji na poziomie 800 MW. Informacja o przekroczeniu mocy zainstalowanej elektrycznej zostanie bezzwłocznie podana przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponieważ ustawa została uchwalona przez Senat RP w kształcie odmiennym od wersji przedstawionej przez Sejm, będzie ona ponownie głosowana przez posłów. Aby poprawki Senatu zostały odrzucone, potrzeba będzie bezwzględnej liczny głosów, tj. liczba posłów głosujących za odrzuceniem poprawki PO będzie musiała przewyższyć liczbę głosów przeciwko i wstrzymujących się.