Log In / Sign In

Net metering – co z obietnicami?

net meteringOpomiarowanie netto, czyli tzw. net metering to zasada, w ramach której osoba będąca równocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej, wytwarza energię we własnej mikroinstalacji i dostarcza ją do lokalnej sieci dystrybucyjnej, po czym energia rozliczana jest w kWh energii wyprodukowanej za kWh energii zużytej.

W wyniku licznych poprawek, które w ostatnich miesiącach zostały wprowadzone do ustawy o odnawialnych źródłach energii, cała uwaga skupiła się na poprawce prosumenckiej posła Bramory, poprawkach przedstawionych przez senatora PO i stawkach taryf stałych. W cieniu pozostała jednak informacja o net meteringu i postaci w jakiej zapis ten przetrwał po wszystkich wprowadzonych zmianach. Według informacji uzyskanych od Ministerstwa Gospodarki wersja zapisu w pierwotnej i aktualnej wersji zapisu o net meteringu przedstawia się następująco:

 – zapis o net meteringu w pierwotnej wersji ustawy OZE:

„10. Rozliczenie za różnicę pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz w art. 19 ust. 1, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych. „

– postać zapisu po uchwaleniu ustawy przez Sejm w dniu 16.01.2015 r.:

„14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.”

W obecnej wersji ustawy temat net-meteringu jest więc wciąż aktualny. W treści zapisu nastąpiły jedynie zmiany redakcyjne, które są skutkiem rozszerzenia rozwiązań prosumenckich dla przedsiębiorców, wynikających z zaakceptowania poprawek proponowanych z inicjatywy MG. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany ma umożliwić zakup przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej wytworzonej z OZE w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego równocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z mikroinstalacji, wytworzonej po dniu wejścia w życie rozdziału 4. W aktualnym zapisie ustawy o odnawialnych źródłach energii nie nastąpiły więc zmiany polegające na przekształceniu zasad net-meteringu mówiących o rozliczaniu kWh za kWh, czyli ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Sorry, the comment form is closed at this time.