Log In / Sign In

Przetarg na opracowanie projektu i wykonanie urządzenia do testowania modułów PV

Euro-Centrum S.A. ogłasza przetarg nieograniczony opracowanie projektu i wykonanie na jego podstawie urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych funkcjonującego w strukturze Zamawiającego/ Z-7/I/2015/PNT.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. opracowanie projektu urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 siwz;
2. budowa na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. 3.1.1 urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych;
3. montaż urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych w budynku nr 4 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103

Realizacja projektu składa się z trzech etapów:

Etap I – opracowanie projektu urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych.
Projekt ma zawierać:
1) wymiary zewnętrzne urządzenia,
2) rysunki techniczne urządzenia,
3) opis działania urządzenia,
4) prezentację interfejsu użytkownika,
5) algorytm pracy urządzenia,
6) szczegółowe parametry techniczne,
7) dane dotyczące ustawień urządzenia i kalibracji,
8) propozycje zabezpieczenia jakości wyników dla urządzenia;
zgodnie ze szczegółowo opisanymi wymaganiami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do siwz.
Zamawiający wymaga, aby projekt, którego dotyczy Etap I został sporządzony w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej na płytce CD (1 egzemplarz)

Etap II – budowa na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. 3.1.1 urządzenia do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych.

Etap III – montaż urządzenia (wraz z dostarczeniem na własny koszt i ryzyko) do testowania modułów fotowoltaicznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych w budynku nr 4 posadowionym w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Wykonawca będzie obowiązany również do przeprowadzenia szkolenia z zakresu konserwacji i obsługi urządzenia, którym zostaną objęte 3-4 osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej (4 godz.) i części praktycznej (8 godz.)

Oferty można składać do 4 marca 2015 do godz. 12, do EURO-CENTRUM S.A, 40-568 Katowice, Ligocka 103

SZCZEGÓŁY PRZETARGU (PLIK ZIP)