Log In / Sign In

Podniesienie innowacyjności dzięki współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi

Szybki wzrost rynku fotowoltaicznego w Polsce prowadzi do coraz większej konkurencji między przedsiębiorcami. Wymusza to na nich nie tylko oferowanie coraz atrakcyjniejszych cen produktów, ale również nieustanne wdrażanie nowych rozwiązań. Wprowadzanie innowacji nie jest jednak możliwe bez współpracy biznesu z jednostkami naukowo-badawczymi. Współpraca taka może być efektywnie prowadzona między innymi  w ramach powiązania kooperacyjnego Centrum Innowacji Fotowoltaicznych, stanowiącego doskonały pomost między biznesem a nauką.

Dzięki działaniom mającym na celu wzmacnianie powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi, możliwe jest zapewnienie powstania nowych, innowacyjnych produktówRozwija się również know-how i pozwala na swobodną wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami i innymi osobami zainteresowanymi rozwojem fotowoltaiki.

Zlokalizowane w dużym ośrodku akademickim Centrum Innowacji Fotowoltaicznych jest doskonałym rozwiązaniem dla rozwoju nowoczesnych technologii oraz ich wdrażania przez przedsiębiorców. Współpraca z lokalnymi uczelniami i jednostkami badawczymi umożliwia, także wzrost innowacyjności członków powiązania kooperacyjnego i opiera się o transfer wiedzy, technologii oraz wymianę doświadczeń.

Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi przyczynia się do podniesienia innowacyjności między innymi powodując tworzenie nowych produktów w oparciu o know-how członków powiązania oraz transfer technologii. Następuje zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Uczestników poprzez efektywny transfer wiedzy, kontaktów, referencji oraz technologii między podmiotami powiązania, a także zapewnione zostają dogodne warunki do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań w zakresie kompleksowej oferty na systemy fotowoltaiczne. Kolejnym z pozytywnych efektów jest pokonywanie barier współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz uzyskiwanie efektu synergii w ramach kooperacji uczestników. Dzięki współpracy ograniczone zostaje ryzyko towarzyszące wprowadzaniu przez uczestników innowacyjnych usług lub produktów oraz zwiększone zostają zasoby wiedzy i umiejętności uczestników. Centrum Innowacji Fotowoltaicznych wpływa również na ułatwienie współpracy między uczestnikami oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy, a także ułatwienie dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej. Ponadto dzięki współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami badawczo-rozwojowymi skutecznie promowane jest całe powiązanie.

Centrum Innowacji Fotowoltaicznych jest kolejnym dowodem na to, że również w Polsce zaczyna się zwracać uwagę na współpracę nauki i biznesu. Z pewnością takie inicjatywy pozwolą na wzrost konkurencyjności polskich technologii i wpłyną pozytywnie na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI