Log In / Sign In

Prosument: wymagania stawiane producentom i monterom

Rynek Prosumenta budowany przez program NFOŚiGW ma za zadanie w jak najkrótszym czasie sprawić, że instalacje OZE zadomowią się w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska stawia przede wszystkim na jakość kredytowanych urządzeń, doświadczenie firm montażowych oraz dobrą obsługę serwisową. Dążąc do jak największej niezawodności instalacji i bezpieczeństwa finansowego klientów, “Prosument” stawia przed producentami, importerami a także osobami zajmującymi się montażem instalacji szereg wymagań. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z nich.

Wymagania wobec urządzeń

Każda z instalacji powstała w ramach programu “Prosument” musi spełniać wymagania techniczne określone w załączniku do programu NFOŚiGW. Ostateczny kształt wymaganych parametrów został ustalony przy współpracy NFOŚiGW z instytucjami naukowymi oraz organizacjami branżowymi, reprezentującymi finansowane technologie odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z obowiązującą procedurą urządzenia te muszą posiadać oświadczenie podpisane przez projektanta instalacji, w którym zapewnia on o spełnieniu przez nie wymagań programu oraz oświadczenie instalatora, w którym potwierdza on spełnienie przez przedsięwzięcie wymagań programu.

Wymagania stawiane producentom

Producenci głównych elementów systemu zobowiązani są do wskazania czasu gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat. Wskazane jest, aby zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmował cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Producenci muszą ponadto przedstawić gwarancję jakości głównych elementów urządzeń. Poza wspomnianymi wcześniej wytycznymi musi się w niej znaleźć jeszcze m.in.:

 • nazwa i adres producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
 • oświadczenie spełnienia stawianych wymagań technicznych
 • zobowiązanie do wykonania bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzeń w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady
 • oświadczenie, że gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

W przypadku, w którym producent przedstawi bankową gwarancję odpowiadającą kwocie 10% wartości instalacji montowanych w ramach Prosumenta (min. 500 tys. zł), bank zobowiązany jest do złagodzenia wymagań zabezpieczenia kredytu.

Program Prosument a wykonawcy instalacji

Wykonawca systemu realizowanego w ramach programu “Prosument” zawiera z klientem umowę, w której zawarte jest:

 • wydłużenie okresu obowiązywania odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi do min. 3 lat
 • zobowiązanie do usunięcia wady fizycznej instalacji zgodnie z żądaniem kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez kupującego
 • gwarantowana wielkość rocznego uzysku z instalacji OZE

Ponadto, montażu małej lub mikroinstalacji może dokonać wykonawca spełniający minimum jedno z wymagań:

 • ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki
 • posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

Jeżeli wykonawca przedstawi bankową gwarancję na kwotę 10 % wartości  instalacji montowanych  w ramach programu „Prosument” (min. 150 tys. zł), bank zobowiązany jest do złagodzenia wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu.

źródło: NFOŚiGW / BOŚ Bank