Log In / Sign In

Taryfy gwarantowane do zaktualizowania przed 2016

Taryfy gwarantowane

fot. Piotr Drabik, Ministerstwo Gospodarki, flickr.com

Ponieważ pojawiają się głosy o planach Ministerstwa Gospodarki obniżenia taryf gwarantowanych dla prosumentów zapytaliśmy o to rzeczniczkę Ministerstwa, Panią Danutę Ryszkowską-Grabowską. Przedstawiamy odpowiedzi Ministerstwa.

1. Projekt nowelizacji ustawy o OZE opracowywany obecnie w Ministerstwie Gospodarki ma uwzględniać niższe stawki taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji – brzmią doniesienia prasowe, powołując się na pracownika resortu. Czy w projekcie nowelizacji planuje się zmianę stawek gwarantowanych zawartych w ustawie i, jeśli ta zmiana zajdzie, jaka będzie ich wysokość.

2. Zapisane w ustawie o OZE taryfy gwarantowane uznawane są przez MG za nadmierne. Jako powód podaje się regulacje unijne. Jakie założenia przyjęto przy ocenie dopuszczalnej wysokości taryf gwarantowanych? Czy MG upubliczni wyniki swoich wyliczeń?

Danuta Ryszkowska-Grabowska: W przedmiotowym projekcie, zakłada się dostosowanie cen gwarantowanych dla prosumentów (mikro-wytwórców) do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych dotyczących dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej, co umożliwi udział tego typu wytwórców w systemie wsparcia bazującym na systemie cen gwarantowanych. Według art. 43 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, pomoc operacyjna na jednostkę energii w instalacjach działających na małą skalę (do 500 kW) nie może przekroczyć różnicy pomiędzy łącznymi uśrednionymi kosztami wytworzenia energii z danego źródła odnawialnego i ceną rynkową danej formy energii.

Koszty uśrednione powinny być przy tym aktualizowane regularnie i co najmniej raz w roku. Według ust. 6 maksymalna stopa zwrotu stosowana do obliczenia uśrednionych kosztów nie może przekraczać odpowiedniej stopy swapowej powiększonej o premię wynoszącą 100 punktów bazowych. Odpowiednią stopą swapową jest stopa swapowa waluty, w której przyznano pomoc, o terminie zapadalności odzwierciedlającym okres amortyzacji instalacji objętych pomocą. Ponadto, zgodnie z ust. 7 pomoc przyznaje się wyłącznie do czasu pełnej amortyzacji instalacji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, a pomoc operacyjną należy pomniejszyć o wszelką pomoc inwestycyjną przyznaną na instalację. Według komunikatu Komisji Europejskiej zawartego na stronie internetowej, stawka stopy swapowej dla waluty polskiej, dla terminu zapadalności 10 lat wynosi 2,58 %.

Stawka powiększona o premię w wysokości 100 pkt bazowych wynosi zatem 3,58 %. Biorąc pod uwagę powyższe, stawki ustawowe wyliczone przy założeniu stopy zwrotu na poziomie 10% powinny zostać stosownie zaktualizowane.

3. W jakim trybie i kiedy zostanie nowelizowany zapis dot. zmiany taryf gwarantowanych? Czy możliwe jest, że wysokość taryf gwarantowanych ulegnie zmianie, zanim ktokolwiek będzie mógł z nich skorzystać?

Założeniem resortu gospodarki jest, aby zmodyfikować przepisy dotyczące mikroinstalacji (stałe ceny gwarantowane), w sposób umożliwiający ich stosowanie. Powyższe oznacza, iż powinno to nastąpić przed dniem 1 stycznia 2016 r. Planuje się przygotowanie projektu rządowego.

4. Ustawa o odnawialnych źródłach energii została wielokrotnie zmieniona w trakcie prac legislacyjnych – czy zostanie zaktualizowany cały OSR do tej ustawy, w obecnym kształcie, czyli uwzględniający wszystkie zmiany uchwalone w Sejmie, zgodnie z prośbą posłów w Komisji NES?

Ocena Skutków Regulacji do projektu aktu normatywnego, w tym również ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowywana jest na etapie prac rządowych. Na etapie prac parlamentarnych OSR nie jest aktualizowane przez stronę rządowa z uwagi na fakt, iż nie ma ona wpływu na wnoszone np. przez posłów poprawki. Jednocześnie należy zauważyć, iż w przypadku zgłaszanych przez Rząd poprawek do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, każdorazowo prezentowano skutki proponowanych zmian.

5. Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz zapewniał niedawno, że celem nowelizacji nie jest podważanie założeń taryf gwarantowanych. Cyt.: „Przyjmujemy, że takie są oczekiwania strony społecznej przyjęte przez Sejm” oraz informował, że celem nowelizacji jest przygotowanie wyłącznie „zmian czysto technicznych” i uporządkowanie przepisów związanych z taryfami gwarantowanymi i dopuszczalnością pomocy publicznej. Jak należy tłumaczyć obecną zmianę w podejściu MG do systemu taryf gwarantowanych?

Ministerstwo Gospodarki nie zmieniło podejścia w ww. zakresie. Przygotowywany w resorcie gospodarki projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy ma na celu realizację zapowiedzi Pana Ministra Pietrewicza. Powyższe oznacza modyfikację przepisów dotyczących mikroinstalacji (stałe ceny gwarantowane), w sposób umożliwiający ich stosowanie.

6. Czy w ramach tej nowelizacji zmieniony zostanie przepis dotyczący współspalania, tak aby wartość zielonych certyfikatów dla współspalania była 0,5 od momentu wejścia w życia nowelizacji?

Nie. Od początku prac na projektem dyskutowane były kwestie związane z zastosowaniem odpowiedniej długości okresów przejściowych. Na pewnym etapie prac ustalono, iż nowy system wsparcia zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r. (również w zakresie ograniczenia wsparcia dla technologii spalania wielopaliwowego).

7. Czy prawdą jest, że Ministerstwo Gospodarki już konsultuje wysokość cen referencyjnych z członkami PKEE?

Nie. Ministerstwo Gospodarki pracuje obecnie nad przygotowaniem modelu do wyliczania cen referencyjnych oraz zbiera dane wejściowe do modelu, na potrzeby wyliczenia cen referencyjnych (pozyskiwane dane pochodzą zarówno od podmiotów, które zrealizowały już swoje inwestycje, jak również od podmiotów, które działają na rynkach finansowych, dodatkowo resort gospodarki posiłkuje się danymi międzynarodowymi pochodzącymi z opracowań przygotowanych m.in. przez IRENA, MAE, World Energy Council). Na obecnym etapie prac nie są dyskutowane wysokości cen referencyjnych.

Piotr Siergiej, ChronmyKlimat.pl, współpraca Tobiasz Adamczewski, WWF

www.chronmyklimat.pl