Log In / Sign In

Certyfikat instalatora OZE- wymagany dla instalacji PV?

certyfikat instalatora ozeCzy przedsiębiorcy zajmujący się montażem instalacji fotowoltaicznych mają obowiązek uzyskania certyfikatu z Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie Ustawy o OZE?

Artykuł 136 Ustawy o OZE z 20 lutego (Dz.U. poz. 478) z jednej strony sugeruje fakultatywność zdobywania specjalnych uprawnień, jednak dalej sugeruje, że musi zdobyć takie uprawnienia, by instalacja była wykonana w sposób legalny, aby przekazać są  które będą przekazywać prąd do sieci, komentuje Zbigniew Grzegorzewski z Polskiej Izby Gospodarczej “Ekorozwój” na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

Certyfikat instalatora w Ustawie OZE

Przypominamy brzmienie fragmentu artykułu 136:

1. Osoba dokonująca instalacji: 1) mikroinstalacju lub 2) małych instalacji lub 3) instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW – zwana dalej “instalatorem”, może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zwanego dalej “Prezesem UDT” o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifkacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, zwanego dalej “certyfikatem”.

2. Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących instalacji odnawialnego źródła energii 1) kotłów i pieców na biomasę 2) systemów fotowoltaicznych (….)

Posiadanie certyfikatu nie jest obligatoryjne

Certyfikat nie należny do najtańszych, koszt wzięcia udziału w  egzaminie przeprowadzanym przez UDT to 756,69 zł, a opłata za wydanie certyfikatu to 189,17 zł. Każdorazowe wydanie wtórnika to 50 zł. Certyfikat jest ważny przez 5 lat. Warunkiem wydania certyfikatu jest posiadanie odpowiedniego dyplomu albo odbycie kursu i zdanie egzaminu. Kursy mogą być organizowane jedynie przez akredytowanych organizatorów.

Na szczęście zapytani przez dziennik eksperci z Urzędu Regulacji Energetyki uspokajają, że posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe i  nie stanowi żadnej podstawy do odmówienia przez dystrybutora przyłączenia do sieci instalacji, choć niewątpliwie podkreśla wysokie kwalifikacje fachowca.

Dziennik Gazeta Prawna