Log In / Sign In

Program Prosument – zmiany w systemie finansowania

program prosument

fot. Thomas Agsten, flickr.com

Program NFOŚiGW „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. , oparty na systemie dotacji i preferencyjnego finansowania zwrotnego, wspiera głównie mikroinstalacje prosumenckie dla gospodarstw domowych.

Program Prosument

Program Prosument skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jego budżet na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. O bezzwrotne dotacje można ubiegać się poprzez samorządy, BOŚ Bank i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach obecnie obowiązującego programu umowy zawierać można do 2020 roku. Finansowanie z programu prosument dotyczy nie tylko instalacji energooszczędnych ale i wymiany już istniejących systemów na instalacje bardziej efektywne.

Po przyjęciu długo oczekiwanej ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawiło się sporo kontrowersji dotyczących możliwości łączenia programu “Prosument” z innymi formami pomocy publicznej udzielanej mikroinstalacjom. Osoby, które skorzystają z pomocy NFOŚiGW w realizacji instalacji OZE o mocy do 10 kW będą mogli sprzedać nadwyżki do sieci ale nie jak zakłada ustawa – po cenie taryf gwarantowanych, a po cenie równej rynkowej. Zmianie w przypadku fotowoltaiki ulegną również koszty kwalifikowane instalacji z 8 tys. zł do 6 tys. zł/kW. NFOŚiGW dyskutuje jednak nad zmianą kosztów kwalifikowanych jedynie dla instalacji od 3 do 10 kW.

Propozycje zmian

NFOŚiGW po dokładnej analizie doświadczeń zebranych w czasie wdrażania programu stworzył projekt zmienionego programu priorytetowego, który udostępnił na swojej stronie do konsultacji społecznej. Główne propozycje zmian programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” obejmują zagadnienia:

  • wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu,  możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej. Będzie też można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
  • dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
  • dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki gminne;
  • propozycja obniżenia wymogu gwarancji dla małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych;
  • zmiany niektórych wymagań technicznych w przypadku źródeł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, mikrokogeneracji;
  • określenie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez instalatorów uprawnionych do montażu instalacji certyfikatów UDT.

Wyraź swoją opinię

NFOŚiGW nawołuje wszystkie zainteresowane osoby, które przy okazji dysponują wiedzą praktyczną i odpowiednim doświadczeniem w branży OZE do zgłoszenia swoich uwag związanych z opublikowanymi propozycjami zmian. Uwagi zgłaszać można do 2 czerwca 2015 roku poprzez formularz dostępny na stronie internetowej narodowego funduszu. Wypełniony dokument należy wysłać na adres: prosument@nfośigw.gov.pl

NFOŚiGW, Rzeczpospolita