Log In / Sign In

Prosument czy FIT? Co wybrać?

Planując budowę instalacji fotowoltaicznej musimy dokonać gruntownego rozeznania. Przyszły inwestor powinien przede wszystkim określić swoje potrzeby, dokonać szczegółowej analizy obowiązujących systemów wsparcia oraz uzyskać zgody niezbędne do uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Po wprowadzeniu w życie długo oczekiwanej ustawy OZE, prosument otrzymał nową możliwość wsparcia finansowego inwestycji – taryfy gwarantowane FIT. W poniższym artykule postanowiliśmy sprawdzić co jest korzystniejszą opcją finansowania dla prosumenta – popularny program Prosument czy taryfy gwarantowane.

Prosument czy FIT?

Prosument jest programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O uzyskanie dotacji można ubiegać się poprzez trzy kanały: NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ Bank. Środki przyznawane są w postaci bezzwrotnej dotacji 40% kosztów kwalifikowanych (w latach 2014-2016) lub 30% od roku 2016 oraz obowiązkowego kredytu preferencyjnego na pozostałą część kosztów inwestycji. Maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat. Beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Taryfy gwarantowane FIT to nic innego jak gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Jest to mechanizm polityki państwa, który ma na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. W przypadku taryf gwarantowanych zgodnie z aktualną ustawą, od 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie stawki:

  • 75 gr/kWh dla instalacji do 3 kW
  • 65 gr/kWh dla instalacji powyżej 3 do 10 kWh.

Mechanizm ten z założenia wpłynie na szybszy rozwój energetyki odnawialnej w kraju poprzez oferowanie producentom długoterminowych kontraktów. Mechanizm ten również może ulec zmianom w kolejnych latach, jednak w tym artykule nie będziemy się zagłębiać w tą kwestię.

Niestety system wsparcia nie przewiduje możliwości łączenia tych dwóch systemów…

Co wybrać?

Podczas obliczania okresu zwrotu instalacji pod uwagę należy brać m.in. możliwości budynku/gruntu, powierzchnię dachu/działki, właściwy system wsparcia, cenę energii, koszty instalacji oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną prosumenta (jeżeli instalacja ma produkować energię w większości na użytek własny). Poniższa tabela przedstawia krótkie porównanie tych dwóch systemów wsparcia. Wszystkie dane przedstawione w tabelach przeliczone są na 15 lat użytkowania instalacji.

Obliczenia wykonano przy założeniu zużycia energii na potrzeby własne 3 MWh/rok, średniej ceny energii elektrycznej z ostatniego kwartału 180 zł/MWh, ceny zakupu energii w gospodarstwie 510zł/MWh, ceny jednostkowej instalacji 7 tys. zł/kWp, średniorocznej jednostkowej produkcji energii 1 MWh/kWp.

Prosument

Taryfy gwarantowane FIT

W drugiej tabeli przedstawione zostały czynniki wpływające na okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej, która korzysta z systemu taryf gwarantowanych FIT. W przypadku instalacji 2 kWp i 3 kWp założono, że całość energii zostaje zużyta przez prosumenta i nie następuje sprzedaż energii do sieci. Taryfy FIT obowiązują tylko dla instalacji do 10 kW, dlatego instalacja 12 kWp rozliczana jest według aktualnie obowiązującej stawki 0,18 zł/kWh.

Podsumowanie

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący okres zwrotu w przypadku skorzystania z dotacji programu Prosument oraz taryf gwarantowanych FIT.

W przypadku mniejszych instalacji korzystniejszą wersją okazuje się skorzystanie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – prosument. Problemem okazują się stawki taryf gwarantowanych. W przypadku małych (najczęściej występujących) przydomowych instalacji zdecydowana większość energii zostanie zużyta na potrzeby własne użytkownika, przez co użytkownicy w większości nie skorzystają ze stawek 0,75 zł/kWh. Okres zwrotu z taryfami FIT skraca się dopiero w przypadku systemów od 6 kW do 10 kW. W tych przypadkach nadwyżki energii pozwalają na osiągnięcie szybszego zwrotu kosztów instalacji i osiągnięcia wyższych przychodów ze sprzedaży energii. Instalacja 12 kW jest niemiarodajna, ponieważ w przypadku systemów powyżej 10 kW nie obowiązują taryfy FIT.

Kolejnym z możliwych systemów wsparcia oferowanych w ustawie OZE jest net metering. O możliwości łączenia go z Prosumentem pisaliśmy w artykule: “Czy możemy połączyć program prosument z net meteringiem?”

Sorry, the comment form is closed at this time.