Log In / Sign In

Warunki uruchomienia kredytu Prosument

Warunki uruchomienia kredytu Prosument

fot. Officinae Verdi, flickr.com

Prosument, czyli osoba będąca jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej, powinna przed skorzystaniem z kredytu preferencyjnego dokładnie zapoznać się z warunkami jego uruchomienia. BOŚ na swojej stronie podaje warunki, jakie spełniać muszą przyszli inwestorzy, by uzyskać wsparcie. Bank Ochrony Środowiska jest jedynym bankiem, który zgłosił w naborze chęć obsługi dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii realizowanych w ramach programu NFOŚiGW.

Warunki uruchomienia kredytu Prosument

1. Przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:

 • informacje na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce,
 • wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat,
 • wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady –zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę,
 • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych określonych w programie “Prosument”.

3. Udostępnienie umowy między wykonawcą inwestycji, a klientem, w której zawarte będzie:

 • zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,
 • potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”,
 • określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji,który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
 • odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia,
 • wniesienie prowizji przygotowawczej,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty).

Zabezpieczenia kredytu

1. Okres kredytowania do 5 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata

2. Okres kredytowania przekraczający 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • gwarancja bankowa Producenta na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy na okres 5 lat
 • W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja(na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

3. Okres kredytowania przekraczający 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji na cały okres kredytowania
 • gwarancja bankowa Producenta minimum na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy minimum na okres 5 lat

Co po zrealizowaniu inwestycji?

W przypadku korzystania z jakichkolwiek dotacji (w szczególności tych bezzwrotnych) wymagana dokumentacja zazwyczaj jest bardzo obszerna. Tak samo jest również w przypadku kredytu preferencyjnego Prosument. Zakończenie realizacji inwestycji to niestety nie koniec zmagań z biurokracją. Prosument po zakończeniu budowy dostarczyć musi protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wraz z protokołem NFOŚiGW wymaga dostarczenia umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji, koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane) oraz faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia).

Informacje o tym jakie dokumenty będą nam potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziecie Państwo w artykule “Kredyt Prosument – od czego zacząć?”.

W kolejnym artykule przedstawimy wymagania, jakie Prosument musi spełniać, żeby utrzymać otrzymaną już dotacje.

Sorry, the comment form is closed at this time.