Log In / Sign In

Prosument: rusza nabór wniosków dla samorządów

nabór wniosków

fot. United Nations Development Programme, flickr.com

Rusza nabór wniosków do programu “Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. W ramach naboru na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018 z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Beneficjenci programu

Z dofinansowania w ramach programu korzystać mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki bądź stowarzyszenia,
 • spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,

Beneficjenci muszą dokonać wyboru pomiędzy obiektami na których możliwy jest montaż instalacji OZE zgłoszonymi przez osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku samorząd musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w ramach programu prosument udzielane jest w formie pożyczki wraz z bezzwrotną dotacją. Łączna kwota finansowania sięga łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym”

 • 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
 • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10.08.2015 r.

Istotne zmiany w programie

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:

 • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
 • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;
 • włączono do katalogu beneficjentów stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu),
 • uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Nabór wniosków

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: NFOŚiGW