Log In / Sign In

3 mld zł na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

fot. Michał Kniotek, flickr.com

Wsparcie zmian w kierunku gospodarki niskoemisyjnej należy do priorytetów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu Fundusz przygotował dostosowaną do oczekiwań beneficjentów bogatą ofertę, odpowiadającą na potrzeby zarówno jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw jak i osób indywidualnych.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej dokonuje się m.in. poprzez instalację odnawialnych źródeł energii i oszczędność energii, skutkujących redukcją emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. Narodowy Fundusz widzi duże potrzeby wspomagania tych obszarów i korzystając ze swojego doświadczenia oferuje nowe instrumenty wsparcia – mówi Dorota Zawadzka–Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Przyjęta w tym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska da gminom narzędzie skutecznego ograniczenia stosowania paliw kopalnych w gospodarstwach domowych. Samorządy będą mogły określać rodzaj i jakość paliw oraz dopuszczalną emisyjność pieców. To pozwoli ograniczać tzw. niską emisję – szkodliwe emisje z niewielkich, rozproszonych źródeł. W tym zakresie NFOŚiGW oferuje bogaty katalog możliwości pozyskania dofinansowania.

Wymiana pieców

Dzięki unijnemu dofinansowaniu jedna trzecia gmin w Polsce już niedługo będzie w posiadaniu strategicznego dokumentu – planu gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13 pozyskało 827 gmin, a Fundusz wypłaci im na ten cel w sumie 40,5 mln zł.

Fundusz realizuje obecnie program KAWKA, finansujący wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Na wymianę pieca, podłączenie się do sieci ciepłowniczych, można otrzymać dotację w wysokości nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie jest udzielane po połowie przez Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Z końcem lipca 2015 r. ruszył trzeci nabór wniosków w programie Poprawa jakości powietrza Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji, wspierającym wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Do wykorzystania jest 120 mln zł.

Program KAWKA ma na celu zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 oraz emisji dwutlenku węgla – mówi Dorota Zawadzka–Stępniak.

Samorządy województw mogą otrzymać ponadto do 100 tys. zł na opracowanie programów ochrony powietrza, dotacja NFOŚiGW pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków ruszył 3 sierpnia 2015 r.

Każdy samorząd, który planując budowę szpitala, przedszkola czy innego budynku użyteczności publicznej zdecyduje się na wykonanie go w wysokim standardzie energooszczędnym, może w ramach programu LEMUR otrzymać nie tylko dotację na opracowanie dokumentacji projektowej ale też potem – niskooprocentowaną pożyczę na realizację przedsięwzięcia. NFOŚiGW przeznaczył na program Lemur Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 290 mln zł.

Dom z OZE

Ograniczenie szkodliwych emisji może dokonywać się poprzez produkcję energii z odnawialnych źródeł (OZE). W tym zakresie osoby indywidualne, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, mogą skorzystać z programu Prosument. Udostępnia on niskooprocentowane kredyty z dotacją sięgającą 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Od 3 sierpnia 2015 r. kolejne banki zainteresowane pośrednictwem w programie Prosument, mogą zgłaszać do NFOŚiGW swoje wnioski. Pula do wykorzystania dla nich to obecnie 160 mln zł. Dla samorządów i WFOŚiGW zarezerwowano 100 mln zł, a nabór rozpocznie się już 10 sierpnia 2015 r.

Rośnie świadomość i zainteresowanie nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska technologiami. W segmencie OZE bardzo dobre efekty przyniósł program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, z których skorzystało aż 67 tys. gospodarstw domowych. Widzimy też dotychczasowy sukces pilotażowego programu Prosument  – mówi Dorota Zawadzka–Stępniak.

Do tej pory w programie Prosument BOŚ Bank i wojewódzkie fundusze przyjęły 2870 wniosków, a Narodowy Fundusz przyznał dofinansowanie 9 gminom. Cały budżet, realizowanego do 2022 roku programu Prosument, opiewa na 800 mln zł.

Osobom prywatnym Narodowy Fundusz oferuje także dopłaty do kredytów na budowę energooszczędnych domów. Dla standardu energetycznego NF15 dotacja wynosi 50 tys. zł brutto w przypadku domów jednorodzinnych i 16 tys. zł brutto dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu opiewa na 300 mln zł.

Bonus za ekologię

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji OZE  w ramach programu Bocian – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Preferencyjne pożyczki obejmują do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących pomocy publicznej oraz ograniczeń wynikających z maksymalnego kosztu jednostkowego brutto 1 MW mocy zainstalowanej. Budżet programu to 570 mln zł, które Fundusz planuje wykorzystać do 2023 r.

Małe i średnie firmy za inwestujące w redukcję zużycia energii, mogą dostać dotację do 15 proc. spłaty zaciągniętego kredytu bankowego o maksymalnej równowartości 1 mln euro. Fundusz realizuje program Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

NFOŚiGW prowadzi od 6 lipca 2015 r. nabór wniosków od wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi i zmniejszyć szkodliwe emisje. Z Programu E-Kumulator taki przedsiębiorca może dostać pożyczkę od 0,5 mln zł do 90 mln zł, obejmującą do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowym bonusem jest możliwość częściowego umorzenia preferencyjnej pożyczki nawet do 20 proc., zgodnie z zasadami pomocy publicznej.

Na realizowany do 2023 roku program Wsparcia przedsięwzięć z zakresu niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-Kumulator – ekologiczny akumulator dla przemysłu, Fundusz przeznacza 1 mld zł.

NFOŚiGW