Log In / Sign In

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

W teorii przedsiębiorstwo energetyczne będące operatorem sieci zobowiązane jest do przyłaczenia systemu wytwórczego OZE do swojej sieci. 10 kwietnia 1997 roku podpisana została ustawa – Prawo energetyczne. Zgodnie z art. 7, rozważając przyłączenie instalacji OZE bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej, której napięcie znamionowe jest wyższe niż 1 kV obowiązkowe jest sporzadzenie ekspertyzy wpływu urządzeń wytwórczych na system elektroenergetyczny. W przypadku przylączania jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej większej niż 2 MW to przedsiebiorstwo energetyczne zapewnia sporządzenie ekspertyzy.

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

Każdy z odbiorców posiada warunki przyłączeniowe o okreslonej mocy. Inwestor, który zamierza na terenie swojej posiadlości zainstalowac system PV, którego moc znajduje się w granicach tych warunków, powinien zlożyć jedynie zawiadomienie do odpowiadającego OSD aby przyłączyć system do sieci. W tym przypadku to zakład energetyczny ponosi koszty montażu urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku, w którym moc mikroinstalacji przekracza przypisaną w warunkach
przyłączeniowych moc. W tym wypadku konieczne jest wystąpienie o przyznanie nowych warunków i podpisanie nowej umowy przyłączeniowej. Inwestor nie ponosi żadnych oplat związanych z przyłaczeniem mikroinstalacji wytwórczej do sieci dystrybucyjnej.

Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych powinien zawierać informacje dotyczące technicznych parametrów dołączanych urządzeń, roczny plan produkcji  oraz dane o wpływie instalacji na siec elektroenergetyczną.

Wniosek powinien zawierać załączniki w postaci m.in.:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny inwestora do korzystania z obiektu, na którym zostanie zamontowana mikroinstalacja,
  • plan zabudowy,
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla określonej we wniosku nieruchomosci.

Problemy jakie mogą pojawić się w praktyce

Najczęstszym problemem napotykanym podczas składania wniosku jest brak pełnej dokumentacji. Jeżeli zakład energetyczny dopatrzy się braku warunków zagospodarowania lub niezgodności z jego miejscowym planem wniosek zostanie odrzucony. Należy jednak pamiętać, że dostarczenie W-Z dotyczy tylko instalacji powyżej 40 kW, wymagających pozwolenia na budowę.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, musi złożyc wniosek o określenie warunków przyłączenia. W przypadku wiekszych instalacji operator wykonuje ekspertyzę określająca wpływ przyłączenia systemu na sieć elektroenergetyczną. W przypadku, w którym wykonane badanie wykaże negatywny wpływ przyłączenia elektrowni PV na jakoś energii operator wskaże maksymalną moc z jaką instalacja może zostać przylaczona lub zaleci zmianę jej lokalizacji. Zakłady energetyczne często w ten sposób starają się przerzucić koszty wykonania przyłącza na inwestora.

Możliwości odwołań

Osobie, której wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych został odrzucony, przyslugłuje możliwość złożenia wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki o rozstrzygniecie sporu w przypadku odmowy podłączenia systemu.

Zakłady energetyczne są podmiotem odpowiedzialnym za jakość energii dostarczanej do swoich odbiorców. Nie mogą zatem dopuścić do sytuacji, w której podmiot wytwórczy przyłączony wczesniej nie będzie mógł wyprowadzić całej zakontraktowanej mocy lub odbiorcy końcowi zostaną odcięci od zasilania w skutek przeciążeń sieci.

Nie ma zatem skutecznej metody na zmuszenie operatora do przyłączenia systemu. Co prawda istnieje zapis mówiacy o takim obowiązku, jednakże obowiązuje on tylko pod warunkiem istnienia możliwości technicznych. Każdemu inwestorowi w przypadku odmowy przysługłuje natomiast prawo do odwolania się od tej decyzji. w tym przypadku nalezy zlożyć do prezesa URE wniosek o rozstrzygnięcie sporu w trybie art. 8 Prawa energetycznego. Jeżeli jego decyzja będzie niekorzystna dla którejkolwiek ze stron, rozwiązaniem ostatecznym może okazać sie dopiero odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeżeli moc wytwórcza OZE została juz przyłączona do sieci, zakład energetyczny ma obowiązek zakupić całą wyprodukowana energię. W przypadku odmowy grozi mu dotkliwa kara pieniężna, dlatego raczej nie spotyka się takich sytuacji. W przypadku ewentualnej odmowy – tak samo jak w przypadku odmowy przyłączenia – przysługuje możliwość odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.