Log In / Sign In

Czy ceny referencyjne dla instalacji PV są zbyt niskie?

ceny referencyjne dla instalacji PV

fot. Smart Brains, flickr.com

Zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie rozporządzenia poziomy cen referencyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych zarówno dla instalacji do 1 MW, jak i powyżej jednego MW są zbyt niskie, aby gwarantować rentowność dla większości projektów. Należy zaznaczyć, że ceny referencyjne są cenami maksymalnymi, a przyjęte przez Ministerstwo wartości na poziomie 445 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW oraz 465 zł/MWh dla instalacji poniżej 1 MW mogą gwarantować rentowność jedynie dla idealnie zoptymalizowanych oraz bardzo tanio wykonanych inwestycji.

Ceny referencyjne dla instalacji PV zbyt niskie?

Zdaniem SBF Polska PV niski poziom cen referencyjnych wynika z błędnie przyjętych założeń do ich wyliczenia. Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia podstawą do wyliczenia ceny referencyjnej był szereg wskaźników, których poziomy w części nie odpowiadają rzeczywistym wartościom, czego przykładem jest np. poziom rocznego spadku efektywności produkcji energii, który Ministerstwo Gospodarki przyjęło na poziomie 0,2%, czyli na poziomie czterokrotnie niższym niż wynosi rzeczywisty spadek produkcji energii przez instalacje fotowoltaiczne. Przyjęty uzysk energii na poziomie 1050 kWh/kW również jest realny jedynie na obszarach Ploski o najwyższym nasłonecznieniu jak np. Lubelszczyzna biorąc pod uwagę wieloletnie średnie nasłonecznienie dla Polski.

Błędne założenia MG

Co więcej, w przypadku kosztów budowy elektrowni PV Ministerstwo przyjęło bardzo optymistyczne założenia na poziomie 4 mln zł/MW dla instalacji o mocy do 1 MW, a 3,8 mln zł/MW dla instalacji powyżej 1 MW. Należy zaznaczyć że instalacje do 1 MW to także instalacje o mocy kilkudziesięciu i kilkuset kW, a więc w ich przypadku aktualne ceny wykonania za 1 MW mieszczą się w zakresie 4.5 – 5 mln zł/MW. W przypadku większych instalacji, powyżej 1 MW możliwa jest realizacja inwestycji w granicach 3,8 mln zł/MW pod warunkiem, że nie są wymagane dodatkowe prace w zakresie budowy dróg dojazdowych, modernizacji GPZ czy linii SN. Takie inwestycje są oczywiście teoretycznie możliwe jednak w przypadku większych inwestycji fotowoltaicznych często zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych, które powodują wzrost ceny powyżej 4 mln/MW. Ważnym elementem przy wyznaczaniu ceny referencyjnej jest przyjęta stopa dyskonta. W założeniach Ministerstwa Gospodarki wskaźnik ten został przyjęty na poziomie 5% co wydaje się wartością zdecydowanie zbyt niską biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne.

Zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV konieczne jest podjęcie działać mających na celu przeliczenie poziomów cen referencyjnych w oparciu o realne założenia i wskazanie Ministerstwu Gospodarki luk w obecnych założeniach. Miejscem do wypracowania jednolitego stanowiska branży fotowoltaicznej, będzie I Kongres Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV 23 września w Warszawie.