Log In / Sign In

Taryfy gwarantowane tylko za nadwyżki energii?

Ministerstwo Gospodarki potwierdziło bardzo niekorzystną dla przyszłych prosumentów informację dotyczącą taryf FIT. Inwestorzy, którzy od przyszłego roku rozpoczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE o mocy do 10 kW będą rozliczani w mniej korzystnym systemie niż pierwotnie oczekiwano. Zgodnie z zakładaną przez wszystkich interpretacją ustawy, taryfy gwarantowane miałyby przysługiwać za każdą wyprowadzoną do sieci kilowatogodzinę. Jak donosi portal gramwzielone z informacji uzyskanych od ministerstwa gospodarki wynika, że cena gwarantowana przysługiwała będzie jedynie za wyprowadzoną nadwyżkę energii. Nadprodukcja energii zostanie określona na podstawie półrocznego bilansu energii energii sprzedanej i energii kupionej z sieci.

Treść ustawy

Poniżej przedstawiono zapisy z ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji opublikowanej dnia 20.02.2015 roku na oficjalnej stronie internetowej Sejmu RP. Jednoznacznie wskazują one na to, że cena za sprzedaż energii w systemie taryf gwarantowanych powinna być stała i niezmienna przez okres 15 lat.

Art. 41, ustęp 10 ustawy o OZE

“Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh; energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh; energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.”

Art. 41, ustęp 15 ustawy o OZE

“Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio: biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh; biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh; biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh; hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh; energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh; energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.”

Pełną treść ustawy o odnawialnych źródłach energii znajdą Państwo w artykule: “Treść ustawy o OZE”.

Taryfy gwarantowane tylko za energię zbilansowaną?

Ani w ustawie o odnawialnych źródłach energii ani w tzw. poprawce prosumenckiej nie znajdziemy zapisów mówiących o konieczności bilansowania energii w przypadku rozliczenia taryfy FIT. Według ogólnie przyjętej przez branżę OZE interpretacji systemu taryf gwarantowanych, właściciel mikroinstalacji o mocy do 10 KW, który po raz pierwszy wyprodukuje energię po 1 stycznia 2016 roku, będzie miał możliwość sprzedaży dowolnej ilości energii po stałej cenie, zagwarantowanej na okres 15 lat.

Nie wspominano więc wcześniej o obowiązku łączenia systemu taryf gwarantowanych z net-meteringiem. Informacja ta oznaczałaby dłuższy od zakładanego okres zwrotu instalacji wytwarzającej energię odnawialną, a co za tym idzie mniejsze przychody przez nią generowane.

Według wcześniejszych ustaleń systemem net-meteringu miałyby zostać objęte mikroinstalacje o mocy do 10 kW zbudowane przy wsparciu programu “Prosument” NFOŚiGW uruchomione przed 1 stycznia 2016 roku, a także  wszystkie nowe systemy o mocy od 10 kW do 40 kW.

Więcej informacji dotyczących systemu rozliczenia netto znajdziecie Państwo w artykule: “Kompendium PV: Net-metering”.

Szansą na doprecyzowanie niejasnych przepisów jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, której przyjęcie może zostać znacznie opóźnione przez zbliżające się wybory parlamentarne.

Sorry, the comment form is closed at this time.