Log In / Sign In

NFOŚiGW: Konsultacje do zmian w programie Prosument

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia do konsultacji  zmiany programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Cele programu NFOŚiGW

Program ma na celu zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, promowanie nowych technologii OZE, postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dysponujących budynkami mieszkalnymi.

Założenia Prosumenta

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczki/kredytu wraz z dotacją  do 2020 r., z czego 520 mln zł w formie zwrotnej i 280 mln w formie bezzwrotnej.

Efekt ekologiczny – zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 118 000 Mg/rok oraz produkcja energii z odnawialnych źródeł: 218 000 MWh/rok.

Zwiększenie dostępności do dofinansowania

Wprowadzenie zmian do programu jest odpowiedzią na zgłaszane do NFOŚiGW uwagi dotyczące warunków realizacji  programu przez pośredników finansowych, udzielających ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW pożyczek/kredytów wraz z dotacjami. Naszą intencją jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do dofinansowania zakupu i montażu mikroinstalacji OZE na terenie całego kraju oraz ujednolicenie warunków uzyskania dofinansowania poprzez pośredników.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 27 listopada 2015 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres: prosument@nfosigw.gov.pl

Źródło: nfosigw.gov.pl

Sorry, the comment form is closed at this time.