Log In / Sign In

Program Prosument: nowy nabór nowe zasady

W drugim naborze wniosków dla banków do programu priorytetowego „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki” po raz kolejny zgłosił się tylko jeden bank. Podanie o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami złożył Bank Ochrony Środowiska. NFOŚiGW przekazał ostatnio Bankowi Ochrony Środowiska kolejną transzę środków (40 mln zł) na realizację kolejnych wniosków złożonych przez beneficjentów programu.

Program Prosument

BOŚ jako jedyny bank realizujący program Prosument przyjął aż 3,6 tysiąca wniosków o łącznej wartości 157 mln zł. Średnia wartość wniosków to około 44 tys. zł, a 99 proc. z nich dotyczy inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

Prosument jest programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O uzyskanie dotacji można ubiegać się poprzez trzy kanały: NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ Bank. Środki przyznawane są w postaci bezzwrotnej dotacji 40% kosztów kwalifikowanych (w latach 2014-2016) lub 30% od roku 2016 oraz obowiązkowego kredytu preferencyjnego na pozostałą część kosztów inwestycji. Budżet programu wynosi 800 mln zł. Do tej pory NFOŚiGW otrzymał ponad 4,3 tys. wniosków o łącznej wartości ponad 244,7 mln zł.

BOŚ wznawia nabór wniosków

Na chwilę obecną BOŚ nadal nie prowadzi naboru wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji produkujących zieloną energię. Nowy nabór ma jednak ruszyć już w przyszłym miesiącu.

Wznowiony nabór wniosków będzie znacznie różnił się od poprzednich nie tylko ze względu na zmiany wprowadzone do regulaminu programu. Od 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegną również warunki sprzedaży energii do sieci z mikroinstalacji, na co wnioskodawcy szczególnie powinni zwrócić uwagę.

Nowe zasady

Z początkiem stycznia 2016 roku w życie wejdą zapisy z ustawy o odnawialnych źródłach energii, które regulują warunki sprzedaży zielonej energii przez prosumentów.

Pierwsza grupa klientów to Ci, którzy swoje mikroinstalacje uruchomią jeszcze do końca 2015 roku. Jeżeli taki system został zbudowany przy wsparciu programu Prosument, z początkiem przyszłego roku zmianie ulegnie jego system rozliczania. Do końca br. obowiązuje stawka sprzedaży energii za 80% średniej ceny hurtowej z poprzedniego kwartału. Od stycznia właściciele instalacji przejdą na system net-meteringu, który zakłada sprzedaż jedynie nadwyżek energii (na podstawie półrocznego bilansu energii sprzedanej i kupionej) za 100% średniej ceny hurtowej z wcześniejszego kwartału.

Ograniczenia z Prosumentem

Okazuje się, że zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii kolidują z regulaminem Prosumenta, co ciągnie za sobą pewne niedogodności. Zasady programu Prosument uniemożliwiają inwestorom uruchamiającym swoje instalacje po 2015 roku jednoczesne korzystanie ze wsparcia programu operacyjnego i systemu taryf gwarantowanych, teoretycznie preznaczonego dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 10 kW.

Taryfy gwarantowane FIT to nic innego jak gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Jest to mechanizm polityki państwa, który ma na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. W przypadku taryf gwarantowanych zgodnie z aktualną ustawą, od 1 stycznia 2016r. obowiązują dwie stawki:

  • 75 gr/kWh dla instalacji do 3 kW
  • 65 gr/kWh dla instalacji powyżej 3 do 10 kWh.

Inwestorzy, którzy skorzystają z programu Prosument będą mogli sprzedawać energię jedynie na zasadach net meteringu. Jeżeli instalacja otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu operacyjnego, skorzystanie z taryf FIT będzie niemożliwe.

Sorry, the comment form is closed at this time.