Log In / Sign In

Nabór do programu BOCIAN wystartował!

Jak informuje NFOŚiGW z dniem 15 lutego 2016 r. ruszył nabór wniosków do programu Bocian. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Do kogo kierowane jest dofinansowanie?

Beneficjentem dofinansowania z programu Bocian mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Program Bocian w przeciwieństwie do Programu Prosument, skierowany jest do przedsiębiorców, a nie osób fizycznych.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Przygotowane wnioski należy składać od 15 lutego do 20 maja 2016 r. do godz. 15:30 w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego oprócz wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD, skrócony wydruk wniosku, tzn. oświadczeń podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „BOCIAN”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca?

Wsparcie udzielane jest  w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pożyczki to 40 mln zł. Program rozpisany jest na lata 2015 – 2023, a  całkowity budżet na realizację celu programu wynosi do 570 mln zł – zwrotne formy finansowania.

Do jakich przedsięwzięć można ubiegać się o dofinansowanie?

  • Elektrownie wiatrowe o mocy 40kWe – 3MWe
  • Systemy fotowoltaiczne o mocy 40 kWe – 1 MWe
  • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych o mocy MWt – 20 MWt
  • Małe elektrownie wodne o mocy 300 kW – 5 MW
  • Źródła ciepła opalane biomasą o mocy 300kWt – 20 MWt
  • Wielkoformatowe kolektory słoneczne z akumulatorem ciepła o mocy (300 kWt + 3 MWt)– (2 MWt + 20MWt)
  • Biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy 40 kWe – 2MWe
  • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 40 kWe – 5 MWe
  • Instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej

Jakie instalacje będą cieszyć się największym aprobatą?

Trudno przewidywać, jednak jak pokazuje doświadczenie wynikające z programu Prosument, największym poparciem cieszyły się instalacje fotowoltaiczne.

Całkowita treść programu Bocian dostępna na stronie NFOŚiGW.

inż. PS