Log In / Sign In

Czy będą kary dla właścicieli mikroinstalacji PV?

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji (w Polsce są to głównie prosumenci) zobowiązani są do wykonania szeregu – nie zawsze koniecznych – obowiązków wobec Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego. Obowiązki te dotyczą informowania o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej lokalizacji, rodzaju, mocy, zmianie, zawieszeniu czy zakończeniu pracy. Ostatnim obowiązkiem, który wymienię, i który budzi najwięcej kontrowersji ostatnimi czasy, jest obowiązek poinformowania OSD o ilości wytworzonej oraz sprzedanej energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego kwartału. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę i nie każdy został poinformowany, iż w przypadku niewykonania któregoś z wyżej wymienionych zadań lub podania nieprawdziwych informacji wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji zostanie obciążony karą równą 1000 zł.

Sprawozdania o ilości wytworzonej oraz sprzedanej energii sprzedawcy zobowiązanemu

Federacja konsumentów postanowiła wypowiedzieć swoje niezadowolenie w sprawie obowiązków dotyczących wytwórców energii w mikroinstalacjach. Największe zdziwienie wzbudza fakt, iż wytwórcy ci są zmuszeni do wysyłania do OSD informacji o ilości wytworzonej oraz sprzedanej energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu, którą przecież OSD posiada.

Kolejną niewiadomą jest forma przekazania poszczególnych informacji, ponieważ nie zawsze została ona sprecyzowana w Ustawie.

W art. 5. Ust. 1 pkt 2 czytamy, iż:

Jak natomiast ma zostać przykazywana informacja o ilości wytworzonej oraz sprzedanej energii sprzedawcy zobowiązanemu, skoro Ustawa o OZE nie podaje sposobu jej podawania…?

W art. 5. Ust. 2 pkt 3 czytamy, iż:

Według mnie oznacza to, iż teoretycznie prosument może nawet telefoniczne poinformować OSD o efektach pracy swojej instalacji i taka forma przekazania wymaganych wiadomości wystarczy, aby właściciel  mikroinstalacji nie został obciążony karą 1000 zł. Powstaje pytanie – jaki to ma sens?

Jedno jest pewne – jeżeli aż tak ważne jest, aby prosument wysyłał wyżej omawiane informacje do OSD to sposób ich przekazywania powinien zostać sprecyzowany przez Ustawę o OZE. Logicznym wydaje się stworzenie platformy ułatwiającej współpracę prosumentów z OSD, tym bardziej, że ilość prosumentów rośnie i w najbliższej przyszłości przewiduje się utrzymanie lub zwiększenie trendu wzrostowego.

Obowiązek podawania przez prosumentów informacji, z której mogliby zostać oni zwolnieni, brak ujednoliconej formy przekazywania wiadomości oraz ewentualne kary są utrudnieniem przy współpracy wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach z OSD.

Czy kary na wytwórców energii w mikroinstalacjach zostaną nałożone?

Urząd Regulacji Energetyki przewiduje, iż około połowa wytwórców energii w mikroinstalacjach  nie przekazała sprawozdań do czterech największych OSD w Polsce, co oznaczałoby nałożenie sankcji na wielu prosumentów w kraju. Czy tak się stanie?

Według art. 174 ust. 2  Ustawy o OZE


*Organy, o których mowa w art. 169 ust. 1 to w omawianym przypadku Prezes URE.

Oznacza to, iż Prezes URE może umorzyć kary, jednak do dziś nie wiadomo czy sankcje zostaną nałożone i wyegzekwowane. Pewne jest natomiast, iż zmiany w Ustawie o OZE są konieczne. Miejmy nadzieje, że wprowadzą one korzyści dla polskich wytwórców energii w mikroinstalacjach…

 

inż. DG