Log In / Sign In

Nowa ustawa, nowe przepisy. Co czeka Prosumentów?

Po podpisaniu przez Prezydenta, z początkiem lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE. Zakłada ona zupełnie nowe zasady rozliczeń dla Prosumentów.

W oczach opozycji nowelizacja jest krokiem wstecz i zamiast służyć rozwojowi odnawialnych źródeł energii, przyczyni się do rozwoju energetyki węglowej. Zdaniem Mirosława Kasprzaka (PSL): Ta ustawa zmierza do likwidacji energetyki obywatelskiej. W podobnym tonie wypowiadał się poseł nowoczesnej – Zbigniew Gryglas – nie są to rozwiązania dla OZE, ale „anty OZE”.

Nowelizacja w oczach partii rządzącej

Zdaniem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego: zaproponowane w ustawie rozwiązania otworzą drzwi dla energetyki obywatelskiej w Polsce. Dodał również, że: OZE jest dotowane przez wszystkich obywateli i przedsiębiorców. W Polsce na każde 100 zł rachunku, 12 zł przypada na OZE. Jak wyliczył minister, rocznie wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej to ok. 4 mld zł. W Niemczech wynosi ono rocznie 24 mld euro.

– Niemcy już się zastanawiają, jak daleko mogą pójść tą drogą i szukają nowych rozwiązań. My nie chcemy popełniać błędów poprzedników. Ta ustawa jest jedną z najnowocześniejszych w Europie, a jeśli weźmiemy pod uwagę (zapisane w niej) klastry (energetyczne), jest to najnowocześniejsza ustawa w Europie.

Zmiany wynikające z noweli ustawy

 • Rezygnacja z systemu taryf gwarantowanych oraz w przypadku podmiotów objętych definicją prosumenta – systemu bilansowania z uwzględnieniem sprzedaży niezbilansowanych nadwyżek za 100 proc. ceny hurtowej URE, czyli systemu, który obowiązywał w I półroczu br. dotychczasowych prosumentów.
 • Głównym założeniem pomysłodawcy nowelizacji – Ministerstwa Energii – jest koncepcja, że prosumenci nie powinni sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, ale w zamian mogą czerpać korzyści ze swoistej wymiany barterowej z zakładem energetycznym, uzyskując opusty na odbieraną energię – przy uwzględnieniu określonego współczynnika

 

Zmiany korzystne dla Prosumentów

 • W trakcie przygotowywania nowelizacji zanosiło się, że współczynnik dla instalacji do 10 kW wynosić będzie 0,7Dziś, wiadomo już, że ten współczynnik jest bardziej korzystny dla prosumenta i wynosi 0,8.
 • Pojawienie się w ustawie o OZE definicji prosumenta, którym jest: „odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej”. Ta definicja z założenia rozszerza grono podmiotów, które będą mogły skorzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń w postaci opustów, a także z dodatkowych preferencji administracyjnych na etapie inwestycyjnym i operacyjnym. Z preferencji skorzystają nie tylko gospodarstwa domowe, ale także inne rodzaje podmiotów tj. szkoły, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe itp.
 • W ustawie o OZE pojawia się definicja magazynu energii rozumianego jako „wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.
 • Ważne jest wspomnienie, w kontekście magazynowania energii, w kolejnej z nowych definicji – hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii – że „taki zespół instalacji może być też wspomagany magazynem energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii”.
 • Roczny okres rozliczeń zamiast półrocznego (duży plus dla instalacji fotowoltaicznych, produkujących najwięcej energii latem).
 • Rezygnacja z kary za niezłożenie przez prosumentów kwartalnego sprawozdania o wyprodukowanej energii, która zgodnie z pierwotnie przyjętą wersją ustawy miała wynosić 1000 zł.
 • „Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach (…) pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani”.
 • Początkowo okres wsparcia miał wynieść tylko 10 lat, jednak ostatecznie ME i posłowie procedujący nowelizację ustawy o OZE zgodzili się na przedłużenie tego okresu do 15 lat od momentu uruchomienia produkcji energii (ale nie dłużej niż do końca 2035 r.)

Na niekorzyść Prosumentów

 • Niestety, definicja prosumenta nie obejmuje przedsiębiorców, którzy chcieliby zainstalować w swojej firmie mikroinstalację i korzystać z opustów. Jednak zgodnie z wyżej wymienioną definicją, odbiorcą uznanym za prosumenta może być osoba prowadząca działalność, ale montująca mikroinstalację na potrzeby własne, niezwiązane z działalnością gospodarczą.
 • Brak oceny skutków regulacji. Tym polski system wsparcia różni się np. od niemieckiego, gdzie autorzy niemieckiej ustawy o OZE planują najpierw, jaki efekt chcą osiągnąć nowym systemem wsparcia, a potem dostosowują wielkość wsparcia do bieżących efektów rozwoju rynku – oczywiście przy zachowaniu praw nabytych dla inwestorów, którzy uruchomili swoje instalacje wcześniej.
 • Brak objęcia definicją prosumenta również przedsiębiorców którzy chcieliby eksploatować mikroinstalacje w swoich firmach, obniżając rachunki za energię dzięki autokonsumpcji, a jednocześnie objąć niewykorzystane nadwyżki systemem opustów. Przedsiębiorcom posiadającym mikroinstalacje pozostaje funkcjonujący wcześniej system ze sprzedażą nadwyżek za 100 proc. ceny URE. ( prace nad regulacjami trwają)
 • Kolejny minus to brak rozliczenia nadwyżek energii pozostających po zbilansowaniu w ramach opustów. Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 11 nowelizacji z 23 czerwca 2016 r., nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, co de facto oznacza w takiej sytuacji przekazanie operatorom darmowej energii.
 • Kolejna wada to w końcu brak podkreślenia w znowelizowanej ustawie o OZE niezmienności współczynników w ramach opustów w całym okresie wsparcia…

 

mgr inż. PS