Log In / Sign In

Przyłączenie PV (nie) obowiązkowe?

Przyłączenie PV do sieci jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym pod względem rozwoju OZE, ale stanowi spore wyzwanie dla sieci energetycznej i jej operatora. Wprowadzona ustawa OZE, (treść ustawy o odnawialnych źródłach energii), ponadto wyraźnie wskazuje na obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez operatora:

“Obowiązek zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 oraz w art. 92 ust. 1, wykonuje wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca energii elektrycznej, zwany dalej „sprzedawcą zobowiązanym”. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawca zobowiązany przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.”

Jak jednak obowiązek zakupu energii przekłada się na przyłączenie PV do sieci? Często mamy do czynienia z przypadkami, w których energetyka odmawia przyłączenia instalacji do sieci lub zabrania wyprowadzenia całej jej mocy. Poniżej przedstawiamy kryteria techniczne oceny możliwości przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci dystrybucyjnej.

Spełnienie standardów jakości energii elektrycznej

Znaczny wzrost zainteresowania energetyką prosumencką stawia przed energetyką ogromne wyzwania. Obecny stan sieci elektroenergetycznej sprawia, że przed wydaniem decyzji o wydaniu warunków przyłączeniowych niezbędne jest przeprowadzenie badań analitycznych i eksperckich określających możliwość bezpiecznego zrealizowania przedsięwzięcia. Energetyka zabezpiecza się w ten sposób przed narażeniem technicznej infrastruktury sieciowej oraz pogorszeniem jakości energii. Umowy sprzedaży energii zawarte pomiędzy operatorami i odbiorcami określają parametry jakości energii, które nie mogą zostać naruszone.

Spełnienie warunków zwarciowych

Prąd zwarciowy ma wielokrotnie większą wartość od prądu roboczego. Powoduje on znaczne podwyższenie temperatury przewodu mogące prowadzić do powstania pożarów. Zwarcia mogą powodować również zniszczenie przewodów elektrycznych, urządzeń i odbiorników elektrycznych. Przyłączenie nowych mocy wytwórczych zwiększa ryzyko powstania zwarć, dlatego operator przed wyrażeniem zgody na ich przyłączenie przeprowadza analizę zwarciową określającą zagrożenie cieplne elementów liniowych sieci SN (średniego napięcia). Obliczenia te przeprowadza się dla momentu pracy maksymalnej instalacji OZE. Jeżeli wykonane obliczenia wykażą, że przyłączenie źródła wytwórczego narazi operatora na konieczność przeprowadzenia prac inwestycyjnych, które miałyby polegać na dostosowaniu wytrzymałości pracujących urządzeń i instalacji do nowych parametrów zwarciowych (nie przewidzianych w Planie Rozwoju Spółki), wniosek o przyłączenie PV do sieci zostanie zakwalifikowany do odmowy wydania warunków przyłączenia z powodu braku warunków technicznych i ekonomicznych.

Spełnienie dopuszczalnych zmian napięcia

Możliwa jest również sytuacja, w której operator nie wyrazi zgody na wyprowadzenie całej wnioskowanej mocy przyłączeniowej i w wydanej opinii przedstawi wartość mocy możliwej do wyprowadzenia w analizowanym punkcie przyłączenia. Przeprowadzana analiza obejmuje wpływ przyłączenia rozpatrywanego źródła wytwórczego OZE na odbiorców lub ewentualnie inne źródła wytwórcze przyłączone (lub planowane do przyłączenia) do analizowanej linii SN ze względu na dopuszczalne poziomy napięć. Nie można również doprowadzić do sytuacji, w której przyłączone wcześniej źródło OZE, po przyłączeniu źródła przez nas wnioskowanego, nie będzie mogło wyprowadzić (ze względu na stan sieci) wcześniej zakontraktowanej mocy. Znormalizowane napięcie znamionowe w sieciach rozdzielczych nn (niskiego napięcia) powinno wynosić 400/230 V. Wahania napięcia negatywnie wpływają na pracę urządzeń i mogą prowadzić nawet do ich zniszczenia. Jeżeli np. maszyna produkcyjna ulegnie zniszczeniu lub awarii wskutek spadków napięcia firma ta może wnieść o wypłacenie od zakładu energetycznego odszkodowania za poniesione szkody. Dlatego też, przed przyłączeniem nowego źródła operator musi mieć pewność, że nowa moc wytwórcza nie przyczyni się do zmiany poziomu napięć. Dla źródeł fotowoltaicznych obliczenia przeprowadza się jedynie dla obciążenia szczytowego linii. Pozostałe źródła OZE muszą spełniać wymogi dla obciążenia minimalnego i szczytowego.

Spełnienie zapasu mocy w węźle WN/SN

Jednostki transformatorowe WN/SN projektowane są na konkretną moc z jej ewentualnym zapasem lub planem rozbudowy. W przypadku analizowania wniosku o przyłączenia instalacji OZE do sieci należy zbadać, czy omawiana jednostka nie wykaże konieczności przeprowadzenia prac inwestycyjnych polegających na wymianie transformatora na nowy o większej mocy lub innych parametrach technicznych. Jest to działanie z punktu widzenia operatora nieopłacalne. Według komunikatu przedstawionego na stronie ENEA Operator Sp. z o.o. dotyczącego warunków ekonomicznych przyłączenia OZE do sieci, operator wyjaśnia:

“Finansowanie rozwoju sieci energetycznej koniecznego dla przyłączania odnawialnych źródeł energii następuje poprzez opłaty pobierane na podstawie taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Zapewnienie uzyskania finansowania rozwoju sieci następuje poprzez zatwierdzenie taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Brak ujęcia określonych inwestycji w taryfie i stanowiącym podstawę jej kształtowania Planie rozwoju a także brak zatwierdzenia Planu rozwoju i odpowiednio taryfy powoduje konieczność odmowy przyłączenia z powodu braku warunków ekonomicznych. “

Przyłączenie PV do sieci – Ocena końcowa

W sytuacji, w której stwierdzono techniczne lub ekonomiczne przeciwwskazania do wydania zgody na przyłączenie źródła OZE o mocy określonej we wniosku, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej zobowiązane jest do powiadomienia inwestora o maksymalnej dostępnej wartości mocy przyłączeniowej w określonej lokalizacji, dla której mogą zostać spełnione wyżej wymienione warunki. Podstawową zasadą każdej z wykonywanych ekspertyz jest założenie, przy którym dołączenie źródła generacji do sieci operatora dystrybucyjnego stanowi użyczenie majątku sieciowego, a  co za tym idzie nie może stanowić zagrożenia dla jego stanu i podpisanych umów i zobowiązań.

Podsumowując, przyłączenie instalacji wytwórczej OZE do sieci elektroenergetycznej poprzedzone jest wykonaniem badania eksperckiego, w wyniku którego stwierdzane są potencjalne zagrożenia techniczne lub umowne. Wszelkie naruszenia rozstrzygane są zazwyczaj na korzyść operatora sieciowego. Warto jednak wspomnieć, że opisane odmowy wydania warunków przyłączeniowych występują zazwyczaj przy większych (nie przydomowych) instalacjach.

Odpowiednim rozwiązaniem prowadzącym do uniknięcia odrzucenia wniosku jest zapoznanie się przed przystąpieniem do inwestycji z aktualnym stanem sieci do której instalacja ma zostać przyłączona, z jej planami rozbudowy oraz umieszczanie instalacji jak najbliżej GPZ-ów, przy których spadki napięcia będą najmniejsze.

Sorry, the comment form is closed at this time.