Log In / Sign In

Budowa instalacji fotowoltaicznej Zduńska Wola – przetarg

Budowa instalacji fotowoltaicznej i jej projekt wchodzi w skład robót budowlanych, które dotyczą przetargu ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. (woj. łódzkie), których minimalna moc instalacji powinna wynosić 300 kWp.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie na podstawie projektu, robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa fotowoltaicznego źródła zasilania oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli”. Projekt realizowany jest w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola I faza, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa instalacji fotowoltaicznej i jej projekt obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym m.in.:

– projekt budowlany w wymaganych branżach wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,
– wykonanie projektu wykonawczego,
– wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
– wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
– wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i dostaw,
– uzyskanie pozwolenia na budowę,
– dostawy i wykonanie robót budowlanych.

Więcej informacji na temat przetargu znajduje się w biuletynie.

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zduńskiej Woli – termin:

Oferty można składać do 11 maja 2015 do godz. 10 do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 15.