Log In / Sign In

Czy możemy połączyć program prosument z net meteringiem?

Wprowadzona niedawno w życie Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii okazała się być niezwykle skomplikowanym i niedopracowanym aktem prawnym. Nie tylko wprowadza zawiły i często nieekonomiczny z punktu widzenia inwestora system wsparcia, ale również przez swoją nieprecyzyjność prowadzi do wielu mylnych wniosków i nadinterpretacji.

Łączenie systemów wsparcia

Jednym z wielu problemów dotyczących nieprecyzyjności obecnie obowiązującej wersji ustawy jest określenie możliwości łączenia systemów wsparcia.
Wątpliwości te rozwiewa dopiero proponowana przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacja, która jednoznacznie stwierdza, że instalacje OZE mogą korzystać tylko i wyłącznie z jednej formy finansowania i żadne formy wsparcia, czy to inwestycyjnego czy eksploatacyjnego, nie mogą być ze sobą łączone.

Niestety pomimo tych zapowiedzi wielu przedsiębiorców nadal zapewnia swoich klientów o możliwości łączenia taryf FIT z kredytem Prosument. Propagowanie takich nieprawdziwych informacji może doprowadzić
w przyszłości do wielu rozczarowań i nieprzyjemnych konsekwencji, które poniosą przede wszystkim inwestorzy.

Jednakże od postanowień Ministerstwa Gospodarki istnieje pewne odstępstwo jakim jest net metering. Pomimo tego, że takie pojęcie w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii nie występuje, to kryje się ono pod omówionym w artykule 41. ustawy, systemem rozliczeń prosumenta z operatorem sieci elektroenergetycznej.

Co z net meteringiem?

Net metering to system umożliwiający rozliczanie się właściciela instalacji z operatorem w okresach półrocznych na podstawie różnicy między energią wyprodukowaną i zużytą przez prosumenta. Taka forma rozliczeń pozwala na wykorzystanie sieci jako „magazynu energii”. Dzięki czemu prosument jest w stanie wykorzystać całą wyprodukowaną przez siebie energię na potrzeby własne i być rozliczanym tylko z nadmiaru bądź niedomiaru energii. Jest to obecnie jeden z najlepszych i najtańszych, z punktu widzenia państwa, systemów wsparcia dla instalacji przydomowych i w znaczący sposób wpływa on na zwiększenie opłacalności tego typu inwestycji.

Co dalej?

W obecnie funkcjonującej wersji ustawy OZE nie jest on traktowany jako forma wsparcia lecz sposób rozliczania się między operatorem a właścicielem instalacji. Może być on w związku z tym stosowany zarówno w przypadku instalacji wspieranych przez taryfy gwarantowane jak i te finansowane przez środki z programu Prosument.

Należy jednak pamiętać, że taka forma rozliczeń nie będzie zwalniać prosumenta z opłat abonamentowych oraz kosztu przesyłu energii elektrycznej, nawet jeśli będzie on więcej energii produkował aniżeli zużywał.

inż. Piotr Kubiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sorry, the comment form is closed at this time.