Log In / Sign In

Kredyt Prosument – od czego zacząć?

kredyt Prosument

fot. SIKLA UK, flickr.com

Prosument jest programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O uzyskanie dotacji można ubiegać się poprzez trzy kanały: NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ Bank. Środki przyznawane są w postaci bezzwrotnej dotacji 40% kosztów kwalifikowanych (w latach 2014-2016) lub 30% od roku 2016 oraz obowiązkowego kredytu preferencyjnego na pozostałą część kosztów inwestycji. Maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat. Beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Kredyt prosument

W ramach dotacji możliwe jest otrzymanie wsparcia dla inwestycji o wartości do 100 tys. zł dla osób fizycznych oraz do 300 tys. zł w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowych. Wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrażany jest na trzy sposoby:

1. Dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

2. Za pośrednictwem banków

3. Za pośrednictwem WFOŚiGW

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy zgromadzić aby pozyskać kredyt Prosument.

Dokumenty wypełniane przez inwestora

 • Zaświadczenie o dochodach lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowe
 • Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji
 • Karta informacyjna klienta dla Klienta wnioskującego o EkoKredyt Prosument
 • Dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną

Oświadczenia

 • Oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • Oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

Załączniki

 • Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • Kopia dokumentu tożsamości

Dokumenty dostarczane przez sprzedawcę

 • Projekt instalacji, zawierający w szczególności:
  – schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z   wymagań określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument”),
 • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność, uzysk),
 • Kosztorys/ harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu „Prosument” określonych w załączniku „Wymagania techniczne” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej
 • Dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną.

Co dalej?

To niestety nie koniec listy dokumentów niezbędnych do uzyskania bezzwrotnej dotacji i kredytu preferencyjnego. Informacje dotyczące warunków uruchomienia kredytu Prosument i jego zabezpieczenia opublikujemy wkrótce.