Log In / Sign In

Warunki utrzymania dotacji z programu Prosument

warunki utrzymania dotacji z programu Prosument

fot. SIKLA UK, flickr.com

Po zainstalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej staniesz się “prosumentem”, czyli jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej. Każda z instalacji OZE realizowana w ramach programu “Prosument” musi spełniać obligatoryjne wymagania określone w treści programu priorytetowego NFOŚiGW.

Warunki utrzymania dotacji z programu Prosument

Otrzymanie dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną to dopiero połowa sukcesu. W przypadku w którym zamontowany system fotowoltaiczny nie będzie spełniał określonych warunków może dojść do sytuacji, w której inwestor będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków. Poniżej przedstawiamy 4 warunki niezbędne do utrzymania dotacji z NFOŚiGW.

  1. 1. Aby inwestor nie był zobowiązany do zwrotu dotacji z programu Prosument musi obowiązkowo utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości).
  2. 2. Prosument zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją.
  3. 3. Prosument zobligowany jest do przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację.
  4. 4. Właściciel instalacji powinien również umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości.

Więcej informacji…

Jeśli chcesz wybudować własną instalację fotowoltaiczną i nie wiesz od czego zacząć? Zapoznaj się z listą dokumentów, który każdy inwestor musi posiadać przed złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji. “Kredyt Prosument – od czego zacząć?”.

 Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat uruchomienia kredytu Prosument i warunków jego zabezpieczenia zapoznaj się z artykułem “Warunki uruchomienia kredytu Prosument”.