Log In / Sign In

Audyty prosumenckie

W ostatnich latach w Polsce można było zauważyć znaczny przyrost instalowania kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych. A jak wygląda sytuacja z  ogniwami PV? Czy również odniosą sukces i czy na chwilę obecną inwestycja w tą technologię jest opłacalna? Skąd potencjalny inwestor ma czerpać wiedzę na ten temat?

Fotowoltaika

Instalacje PV są bardziej skomplikowane od instalacji kolektorów słonecznych, ponieważ wygenerowana przez ogniwa energia może być bezpośrednio sprzedawana do sieci energetycznej lub też magazynowana w akumulatorach. Poziom wiedzy na temat systemów fotowoltaicznych prezentuje się średnio.

Najnowsze badanie opinii publicznej zrealizowane przez TNS Polska na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) przybliżyło wiedzę, opinie oraz potrzeby Polaków dotyczące odnawialnych źródeł energii i scharakteryzowało sylwetkę potencjalnego polskiego prosumenta. Według badań IEO nt. postaw społecznych Polaków wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej, co trzeci obywatel w swoim gospodarstwie domowym najchętniej wykorzystywałby energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przede wszystkim energię słoneczną. Ok. 14% Polaków deklaruje zainteresowanie inwestycją w mikroinstalację OZE już w najbliższej perspektywie – do 2 lat. Odsetek zainteresowanych inwestycją jest istotnie wyższy wśród osób znających termin „prosument” (67%), a także wśród osób poinformowanych o uchwaleniu ustawy o OZE (53%).

Kolektory czy PV?

Rodzi się więc kolejne pytanie, mianowicie w które urządzenia energetyki odnawialnej najchętniej zainwestowaliby Polacy? Badania wykazały, że nadal są to kolektory słoneczne – 40% badanych. Co szósty respondent zainwestowałby w małe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne. Jak widać temat zakupu oraz montażu instalacji PV do łatwych nie należy, a w dodatku uzależniony jest od wielu czynników.

Konfiguracja całej instalacji, nasłonecznienie, ilość godzin nasłonecznionych, szybkość zużywania się ogniwa, jakość użytych materiałów, cena energii elektrycznej, wysokość dopłat państwa i UE, stan polityki promującej i wspierającej OŹE przez państwo, poprawa sprawności ogniw PV…
Brzmi skomplikowanie? I tak jest postrzegane przez większość właścicieli gospodarstw domowych. Dla nich przed znaczenie będą miały przede wszystkim względy ekonomiczne. W podjęciu decyzji i zgłębieniu tematu konieczny może okazać się audyt prosumencki.

Audyty prosumenckie

Celem takiego audytu jest udzielenie wsparcia potencjalnemu prosumentowi w przygotowaniu informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, pomaga w ocenie brzegowych parametrów techniczno-ekonomicznych instalacji. Audyt zbada wykorzystywane źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz zapotrzebowanie na energię. Ocenie będą poddane warunki wykorzystania instalacji fotowoltaicznej, tj. nasłonecznienie, zacienienie, wolne przestrzenie dachowe i gruntowe, wietrzność, zaplecze techniczne w budynku itp.

Po dokonaniu oceny efektywności energetycznej i ekonomicznej kreuje się obraz potencjalnego rozwiązania, które jest swoistym planem działania dla inwestora. Plan ten uwzględnia profil konsumpcji energii, zawiera ocenę warunków lokalizacyjnych zastosowania instalacji PV w odniesieniu do przeaudytowanego budynku, bilans energetyczny, ekologiczny i ekonomiczny rekomendowanego rozwiązania oraz wskazówki dotyczące źródeł finansowania inwestycji w PV. Audyt odpowiada przyszłemu inwestorowi na kluczowe pytania, czy w danym przypadku inwestycja jest opłacalna, kiedy nastąpi jej zwrot, na jakim poziomie będą kształtować się uzyski energii, jakiego wybrać dostawcę technologii oraz instalatora.

Pogoda dla prosumenta

Przyszli prosumenci chcący skorzystać z takiej usługi, mogą to uczynić w ramach projektu  „Pogoda dla prosumenta”. Więcej informacji nt. audytów prosumenckich jako narzędzia wspomagających podjęcie decyzji o przystąpieniu do programu NFOŚIGW „Prosument” znajduje się na stronie: www.pogodadlaprosumenta.pl