Log In / Sign In

NFOŚiGW instytucją wdrażającą POIiŚ na lata 2014-2020

Minister środowiska Maciej Grabowski oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha podpisali porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) na lata 2014-2020 w obszarze ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu. Określiło ono szczegółowe zasady współpracy we wdrażaniu projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

NFOŚiGW Instytucją Wdrażającą

Na podstawie porozumienia NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca, będzie wykonywać zadania związane z realizacją POIiŚ, w szczególności w zakresie oceny projektów, podpisywania umów o dofinansowanie, monitorowania ich realizacji, przekazywania środków finansowych na rzecz beneficjentów, kontrolowania i rozliczania przedsięwzięć korzystających ze wsparcia finansowego oraz informacji i promocji.

NFOŚiGW będzie uczestniczył w realizacji projektów służących dostosowaniu do zmian klimatu, w tym zabezpieczeniu i zwiększeniu odporności na klęski żywiołowe, inwestycji wodno-ściekowych, odpadowych, z zakresu rekultywacji oraz rozwoju terenów zieleni w miastach. W obszarze ochrony przyrody zadania instytucji wdrażającej będą podzielone pomiędzy NFOŚiGW a Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Realizacja programu przez NFOŚiGW

Minister środowiska w obszarze wdrażania POIiŚ 2014–2020 pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Tym samym odpowiada za prawidłową realizację części środowiskowej programu, m.in. poprzez określanie kluczowych zasad jego wdrażania, koordynację i nadzór nad działaniami NFOŚiGW oraz CKPŚ.

POIiŚ na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 19 grudnia 2014 r. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim okresie programowania, jest największym pod względem wartości programem w całej UE – łącznie na jego realizację przeznaczono przeszło 27 mld euro, w tym na sektor środowiska ok. 3,5 mld euro.

Ministerstwo Środowiska