Log In / Sign In

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

sprzedaż energii z fotowoltaiki

Money, Bundle of Cash, flickr.com

Uchwalenie Ustawy o OZE i publikacja jej pełnej treści nareszcie pozwoliła na ustalenie warunków rozpoczęcia inwestycji w odnawialne źródła energii. W wątpliwość często poddawana jest gwarancja sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie której oszacować można ryzyko inwestycyjne oraz zyski z wytwarzania energii przez system fotowoltaiczny.

Stawka za sprzedaż energii z fotowoltaiki

Cena, po której będzie można sprzedawać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych będzie uzależniona od rodzaju inwestycji.

W przypadku mikroinstalacji do 10 kW, w które zainwestowały osoby fizyczne, które nie wykonują działalności gospodarczej, sprzedaż dotyczy niewykorzystanych nadwyżek po preferencyjnej cenie przez 15 lat. Okres ten rozpoczyna się momencie oddania instalacji do użytkowania.

Stawki wynoszą 0,75 zł/kWh dla instalacji do 3 kW i 0,65 zł/kWh dla instalacji między 3 a 10 kW. Pamiętajmy, że nowe stawki dotyczyć będą każdej nowowybudowanej mikroinstalacji uruchomionej od przyszłego roku, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorstw. Po osiągnięciu liczby 800 MW (300 kW dla instalacji o mocy do 3 kW i 500 kW dla instalacji o mocy 3-10 kW), nowe instalacje nie otrzymają taryf gwarantowanych, które z założenia po takim czasie nie będą już potrzebne.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki, zapis w ustawie

W Ustawie pojawia się również zapis o możliwości zmiany tej ww. kwot dla nowych instalacji w zależności od sytuacji na rynku energii: […] Minister właściwy do spraw gospodarki, określa, w drodze rozporządzenia, nowe ceny zakupu energii elektrycznej, o których mowa powyżej, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a także tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Mikroinstalacje o mocy większej niż 10 kW mają możliwość sprzedaży energii po 100% ceny sprzedaży energii elektrycznej z poprzedniego kwartału (ok. 0,20 zł/kWh). Instalacje te rozliczają się w postaci net-meteringu w okresie półrocznym.

Inwestorzy rozliczający się dotychczas w systemie zielonych certyfikatów posiadają gwarancję otrzymywania tej formy wsparcia przez łączny okres 15 lat niezależnie od wejścia systemu aukcyjnego. Mogą jednak  przejść na system aukcyjny łącznie z nowymi instalacjami  powstałymi po 1 stycznia 2016. Jeżeli wygrają aukcję, nie mogą powrócić do systemu świadectw pochodzenia.W systemie aukcyjnym stawka za sprzedaż energii elektrycznej będzie uzależniona od rozstrzygnięcia aukcji i będzie obowiązywała od momentu oddania do użytku instalacji przez okres 15-letni.

Warto również dodać, że w  każdym z powyższych przypadków stawki nie zawierają opłat za bilansowanie handlowe.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki, obowiązek zakupu

Obowiązek zakupu energii elektrycznej leży po stronie sprzedawcy zobowiązanego. Sprzedawca zobowiązany zostaje powołany przez Urząd Regulacji Energetyki, a jego wybór oparty jest na największym wolumenie sprzedaży na obszarze działania OSP.

Rozliczenie (na podstawie bilansu energii wysłanej i pobranej z sieci) między wytwórcą a sprzedawcą zobowiązanym w danym półroczu odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Warunkiem dokonania zakupu jest wprowadzenie energii elektrycznej do sieci. Ilość energii elektrycznej mierzona jest, jak określa ustawa, na zaciskach ogniwa fotowoltaicznego lub w miejscu przyłącza instalacji.

Koszty zakupu energii ze źródeł odnawialnych przez sprzedawców zobowiązanych rozliczane są poprzez podmiot OREO. Pobiera on również opłatę OZE, która pokrywa ujemne saldo (różnica między wartością sprzedaży energii z OZE a wartością zakupu tej energii) i koszty działalności tego podmiotu. Opłatę OZE oblicza OSD i OSP, którzy są równocześnie płatnikami. Operatorzy ci pobierają opłatę od odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych.

Warunkiem zakupu z instalacji innej niż mikroinstalacja jest zaoferowanie sprzedaży całkowitej energii wytworzonej w źródle OZE i wprowadzonej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej przez okres co najmniej 90 dni kalendarzowych.

Należy również podkreślić, że sprzedawca zobowiązany, który nie przestrzega obowiązku zakupu podlega karze pieniężnej. Karę wymierza prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Pełną treść Ustawy o OZE opublikowaliśmy tutaj.

Masz wątpliwości, jak interpretować przepisy Ustawy o OZE? URE udostępnił formularz, w którym można zawrzeć wszelkie pytania lub zagadnienia problemowe w tym zakresie. Formularze można przesyłać do 20 marca br.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.