Log In / Sign In

Dotacje OZE dla przedsiębiorców

oze dla przedsiębiorców

fot. Javier, flickr.com

Wiele mówi się na temat dofinansowań na zieloną energię dla osób fizycznych, jednak co z dotacjami OZE dla przedsiębiorców? Temat ten zazwyczaj przyciąga mniejszą uwagę niż popularny “Prosument”.  W III kwartale 2015 roku NFOŚiGW uruchomił nabory wniosków do programów Bocian, Kawka i E-KUMULATOR. Oferowane formy wsparcia to najczęściej niskoprocentowe pożyczki. Wiele (w szczególności wytwórczych) firm zobowiązanych jest do działań ograniczających emisje. To właśnie one powinny najczęściej skupiać się nad alternatywnymi możliwościami pozyskania energii tak, aby zneutralizować ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Program Bocian

Program Bocian jest jedną z najpopularniejszych form dotacji OZE dla przedsiębiorców. W ramach programu uzyskać można dofinansowanie w formie pożyczki sięgającej 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach programu Bocian dotacje przyznawane są na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 40 kWp do 1 MW. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40 mln zł. Środki te przeznaczyć można na budowę (rozbudowę lub przebudowę) instalacji odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków uruchomiony został dnia 17 kwietnia 2015 r. i zgodnie z regulaminem zakończy się 29 grudnia 2015 r. lub wcześniej w przypadku wyczerpania alokacji. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjentami programu Bocian są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść programu Bocian

Program Kawka

Celem programu Kawka jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko poprzez zmniejszenie emisji, wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój OZE. Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, z czego 45% kwoty jest środkami uzyskanymi od NFOŚiGW, pozostałą wartość dopłaca WFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW w ramach programu KAWKA. Na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 120,28 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Bezpośrednimi beneficjentami programu Kawka są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ostatecznym odbiorcą korzyści są jednak są podmioty właściwe dla realizacji założeń programu, czyli m.in. przedsiębiorstwa, które planują realizację inwestycji albo są w jej trakcie.

Aktualnie składanie wniosków możliwe jest jedynie w formie pisemnej. Od października 2015 roku udostępniony zostanie generator wniosków o dofinansowanie, który umożliwi wykonanie tej procedury on-line. Nabór jest prowadzony w terminie od 27.07.2015 r. do 20.01.2016 r.

Treść programu Kawka

Program E-KUMULATOR

E-kumulator, czyli Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu to program, który ma pozwolić przedsiębiorstwom na zmniejszenie negatywnego oddziaływania ich działalności na środowisko. Ma to pozwolić na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych o co najmniej 1 mln ton. Założeniami programu jest również zmniejszenie emisji CO2 o min. 50 tys. ton, SO2 o co najmniej 15 tys. ton oraz NOx 3 tys. ton rocznie. Firmy będą mogły ubiegać się o preferencyjne pożyczki w kwotach od 0,5 mln zł do 90 mln zł. Program realizowany będzie w latach 2015-2023, jednak umowy będą podpisywane jedynie do roku 2020. Środki wydatkowane będą do roku 2023.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski składać można od dnia 06.07.2015 r. do 30.12.2015 r. do godziny 15:30. Przygotowane wnioski należy złożyć w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową. Budżet programu: 1 mld zł. Dofinansowania przyznawane są w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

Treść programu E-KUMULATOR

OZE dla przedsiębiorców

Dofinansowania na zieloną energię są tematem coraz popularniejszym. Instalacji produkujących zieloną energię z roku na rok przybywa. W instalacje OZE inwestują zarówno mniejsze firmy jak i giganci tacy jak IKEA, Apple, Facebook i wiele innych. Przedsiębiorstwo samowystarczalne energetycznie nie tylko uniezależnia się (całkowicie lub częściowo) od dostawcy prądu ale i podnosi swój prestiż. Inwestycja w źródło energii odnawialnej jest wyrazem pełnej społecznej odpowiedzialności oraz dbałości o środowisko. Zaledwie 1 MWh energii wytworzonej z OZE pozwala na zmniejszenie emisji CO2 o 1084 kg, SO2 o 2,9 kg oraz szkodliwych pyłów o niecałe 0,1 kg (dane emisji zanieczyszczeń w Elektrowni Bełchatów).

źródło: NFOŚiGW