Log In / Sign In

Nowe ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2016 rok

We wrześniu bieżącego roku Ministerstwo Gospodarki opublikowało rozporządzenie dotyczące cen referencyjnych dla przyszłorocznej (pierwszej) aukcji OZE. Pisaliśmy o tym w artykule “Znamy ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2016 rok”.

2 listopada 2015 roku MG opublikowało nową wersję rozporządzenia. Zmianie uległy  głównie stawki dla biogazowni rolniczych. Ministerstwo Gospodarki nie zmieniło natomiast cen referencyjnych dla fotowoltaiki. Informacja ta z pewnością nie jest korzystna dla inwestorów z branży PV, którzy postulowali podniesienie stawek.

Ceny referencyjne dla fotowoltaiki

Zarówno według starej jak i nowej wersji rozporządzenia ceny referencyjne dla fotowoltaiki przedstawiają się następująco:

  • fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh
  • fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh

Zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie rozporządzenia poziomy cen referencyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych zarówno dla instalacji do 1 MW, jak i powyżej jednego MW są zbyt niskie, aby gwarantować rentowność dla większości projektów. Należy zaznaczyć, że ceny referencyjne są cenami maksymalnymi, a przyjęte przez Ministerstwo wartości na poziomie 445 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW oraz 465 zł/MWh dla instalacji poniżej 1 MW mogą gwarantować rentowność jedynie dla idealnie zoptymalizowanych oraz bardzo tanio wykonanych inwestycji.

– Próbne symulacje aukcji energii z OZE przeprowadzone w pierwszej połowie br. pokazały, iż oczekiwana przez inwestorów cena za energię z PV znacznie przekracza 500 zł/MWh. Jest to wynik dalece odbiegający od propozycji Ministerstwa Gospodarki – zwraca uwagę Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Jak ustalono ceny referencyjne?

Wysokość cen referencyjnych, zgodnie z logiką systemu aukcyjnego i delegacją ustawową, powinna odpowiadać kosztom produkcji energii w poszczególnych rodzajach instalacji OZE, obliczonym wg tzw. metodyki LCOE (od ang. Levelised Cost of Energy). LCOE wyznacza minimalną, możliwą do zaakceptowania ze względów ekonomicznych przez inwestora (przy akceptowalnym poziomie ryzyka), taryfę na energię sprzedawaną do sieci, gwarantowaną w okresie kolejnych 15 lat, która zapewni znaczącej grupie inwestorów opłacalność inwestycji.

Czy możemy liczyć na zmiany?

– (…) Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych nie przewiduje rozwoju tej technologii do 2020 r., co oznacza, iż Ministerstwo Gospodarki dopuszcza możliwość jej rozwoju jedynie w wypadku, gdy z uwagi na lokalne warunki oraz dostępną technologię możliwe będzie przeprowadzenie inwestycji na podstawie wskazanej w projekcie wysokości ceny referencyjnej  możemy przeczytać w odpowiedzi resortu gospodarki na wnioski skierowane m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej.

Głównym zarzutem kierowanym w stronę MG jest sugerowanie się Polityką Energetyczną Polski do 2030 r., w której znajdziemy cel wzrostu zainstalowanej mocy fotowoltaiki w Polsce zaledwie do 2 MW w roku 2020, 16 MW w roku 2025 oraz 32 MW w roku 2035. Ustalając ceny referencyjne nie uwzględniono autentycznego tempa rozwoju PV w Polsce. Zaledwie trzy pierwsze kwartały 2015 roku pozwalają zaobserwować nam, że  rynek fotowoltaiki rozwija się znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano.

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. ceny referencyjnej na 2016 r. datowany na 2 listopada 2016 r. [PDF]