Log In / Sign In

Mikroinstalacje prosumenckie, czyli kto zyska na poprawce

Money in Hands, flickr.com

Money in Hands, flickr.com

Uchwalona 16 stycznia br. poprawka prosumencka posła Artura Bramory, wprowadza osobne taryfy gwarantowane dla instalacji OZE do 3 kW i do 10 kW. Zanim jednak Ustawa wejdzie w życie w takiej formie, musi zostać zaakceptowana przez Senat. I chociaż branża PV obawia się dezaprobaty Senatorów, to sam aspekt możliwości wprowadzenia poprawki prosumenckiej budzi wiele emocji. Przyjrzyjmy się zatem najnowszym zapisom.

Jakie stawki są proponowane? W przypadku systemów fotowoltaicznych pierwsze 300 MW instalacji o mocy do 3 kW otrzyma 75 groszy za każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę, a pierwsze 500 MW instalacji pomiędzy 3 a 10 kW – 65 groszy. Poniżej cytujemy zapis ustawy:

Mikroinstalacje prosumenckie, taryfy dla do 3 kW

Art 41, pkt 10

Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;
3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Mikroinstalacje prosumenckie, taryfy dla do 10 kW

Art 41, pkt 15

Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh;

2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;

3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh;

4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;

5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh;

6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

Kto może liczyć na dopłaty?

Dopłaty w postaci stałych stawek za wyprodukowaną energię elektryczną obejmowałyby w myśl zapisów Ustawy tylko i wyłącznie nowobudowane instalacje. Przy czym, jako “nowobudowane” można uznać te, które powstały po wejściu w życie Ustawy o OZE – w domyśle takie, które w tym właśnie okresie zostały oddane do użytkowania, a więc przyłączone do sieci. Urząd Regulacji Energetyki odmówił nam interpretacji tej części przepisów, uznając, że projekt Ustawy czeka jeszcze procedowanie przez Senat.

Fragment ustawy mówiący od tym, od kiedy obowiązuje sprzedaż energii po określonych stawkach znajduje się poniżej:

Art. 41 ust. 10

Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej (…)

ust. 15

Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej (…)

ust. 16

Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.

Jakie stawki otrzymają istniejące mikroinstalacje prosumenckie?

Wszystkie mikroinstalacje powstałe do wejścia w życie Ustawy (rozdziału 4) lub modernizowane po wejściu ustawy w życie (rozdziału 4), otrzymają stałą cenę zakupu energii elektrycznej, równą 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Fragment ustawy mówiący o stawce sprzedaż energii elektrycznej, jaką otrzymają te inwestycje znajduje się poniżej.

Art. 41. pkt 1

Z uwzględnieniem art. 80 ust. 9, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej:

1) niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub w art. 19 ust. 1;

2) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

a) pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4,

b) w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w życie rozdziału 4;

3) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem że energia elektryczna została wytworzona w tej mikroinstalacji po raz pierwszy po dniu wejścia w życie rozdziału 4.

(…)

pkt 8.

Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne.

Według  opublikowanego 28 marca 2014 roku przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu pt. Ocena skutków wprowadzenia projektowanej ustawy o OZE, w której resort gospodarki przedstawił prognozę wzrostu średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w kolejnych latach, średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniesie:

w roku 2015 – 220 zł/MWh,

w roku 2016-230 zł/MWh,

w roku 2017 – 240 zł/MWh

Takie więc stawki sprzedaży energii elektrycznej otrzymają istniejące oraz modernizowane mikroinstalacje przez pierwsze 15 lat. Na takie stawki mogą też liczyć mikroinstalacje powyżej 10 kW, powstałe przed i po wejściu w życie ustawy.

Z całą ustawą o OZE w formie z dnia 16.01.15 można zapoznać się klikając tutaj:  ustawa o oze